Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Beställarnätverk för socialtjänst

Diarienummer
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting - SKL Sveriges kommuner och landsting
Bidrag från Vinnova 280 315 kronor
Projektets löptid juli 2018 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med förstudien var att undersöka möjligheten att etablera ett beställarnätverk för socialtjänstens verksamhetssystem. Målet med beställarnätverket ska vara att öka kommunernas förmåga att göra goda inköp, samt att utveckla och påverka marknaden. Förstudien har bekräftat att det finns ett stort behov och intresse för ett beställarnätverk inom detta område. Kommunerna har behov av att kunna köpa innovativa verksamhetssystem som tillgodoser de behov som finns idag kring t ex att kunna interagera med invånare och andra aktörer samt automatisera och använda AI.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förstudien har redan resulterat i underlag till en beviljad ansökan till Vinnova om medfinansiering till genomförande av beställarnätverk för socialtjänst i fyra år. Medlen tilldelades SKL i december 2018 och arbetet med att starta upp beställarnätverket är nu i full gång.

Upplägg och genomförande

Förstudien har genomförts enligt plan. Workshops med några av SKL:s befintliga nätverk har hållits ( tex ehälsosamordnare och socialchefer). Dialogdagar med fem av de mest berörda myndigheterna (Socialstyrelsen, Datainspektionen, E-hälsomyndigheten, IVO Inspektionen för vård och omsorg och Upphandlingsmyndigheten) och med branschorganisationer som t ex Almega och IT&Telekomföretagen har genomförts. Kommunerna har svarat på två olika enkäter som har kartlagt nuläge och behov och leverantörsdialoger med de fyra största leverantörerna på marknaden har utförts.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 juni 2018

Diarienummer 2018-02558

Statistik för sidan