Beställarnätverk för socialtjänst

Diarienummer 2018-02558
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting - SKL Sveriges kommuner och landsting
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2018 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Socialtjänsten är i behov av att på ett effektivt och kvalitativt sätt digitalisera sin verksamhet i mycket större utsträckning än idag. Digitaliseringen ses som en av de viktigaste lösningarna på en rad utmaningar som socialtjänsten står inför; kompetensförsörjning, arbetsmiljön, ineffektiva arbetsprocesser, bristfällig systematisk uppföljning och för lite tid för brukarna. Många kommuner uttrycker ett behov av bättre stöd från nationell nivå vid upphandling, kravställning och tips på innovativa lösningar för att kunna lyckas bättre med detta.

Förväntade effekter och resultat

En förstudie ska göras för att undersöka om och hur ett så kallat beställarnätverk för socialtjänsten skulle kunna underlätta innovationsarbetet när det gäller verksamhetsstöd och andra digitala stöd för kommunerna. Förstudien ska kartlägga hur behoven ser ut i socialtjänsten idag, vilka innovativa lösningar som finns och vilka aktörer som bör ingå i ett beställarnätverk för detta område. Förstudien ska resultera i ett förslag till en genomförandeplan för ett beställarnätverk för digitala stöd inom socialtjänsten.

Planerat upplägg och genomförande

SKL kommer använda sina kanaler såsom befintliga nätverk, webbsändningar, Skype-möten, workshops, enkäter och likande för att kartlägga läget och föra en dialog med relevanta samarbetspartners.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.