Bedömning av metallers toxicitet inom livscykelanalys, MINTox

Diarienummer 2016-02026
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova 2 290 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - augusti 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till att öka kunskapen om metallers växelverkan med miljön avseende kemisk form och biotillgänglighet för att kunna metodutveckla nuvarande beräkningar om metallers faktiska toxiska påverkan på olika recipienter inom ramen för livscykelanalys. Under projektet kommer relevanta karaktäriseringsfaktorer att tas fram för användning i livscykelanalys för bedömning av toxiska effekter hos vissa metallföreningar.

Förväntade effekter och resultat

Efter projektet förväntas en ökad kunskap om hur metaller, vilka kan frisättas till miljön från olika stålytor, deponier eller vid tillverkningsprocesser, växelverkar med olika miljörecipienter och därmed ändrar kemisk form (vilket är avgörande för metallens biotillgänglighet). Detta är nödvändigt att ta hänsyn till för en korrekt bedömning av toxiska effekter. Denna kunskap har implementerats i de utvecklade karaktäriseringsfaktorer som används för att bedöma metallers toxicitet inom ramen för de miljöbedömningsverktyg som bland annat använts inom livscykelanalys.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet avser att genom detaljerade forskningsstudier, vilka fokuseras på förändringar av metallers kemiska form och biotillgänglighet, ta fram olika exponeringsscenarios av relevans för Sandvik och Outokumpu. Vidare kommer metodutveckling inom miljöbedömningsanalyser (e.g. LCA) ske för att generera nödvändig kunskap för att på ett realistiskt och rättvisande sätt belysa metallers miljöpåverkan som ett resultat av metallspridning. Exponerings-scenarierna fokuserar på stålframställningen och råvaruförsörjningen av relevanta metaller ur toxicitetsperspektiv.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.