Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 22 februari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 23 februari kl 8:00.  

Bedömning av metallers toxicitet inom livscykelanalys, MINTox

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Swerea IVF AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova 2 290 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - augusti 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet var att förbättra möjligheterna att bedöma miljöpåverkan av metaller ur ett livscykelperspektiv. Genom mer korrekt bedömning var målet att kunna visa fördelar med skandinavisk ståltillverkning. Särskilt fokus har varit att förbättra metodik för bedömning av metallers toxicitet i livscykelanalys. Genomfört projekt har resulterat i förbättrad metodik, där hänsyn tas till biotillgänglighet, kromspeciering, och vattenkemi. Dessutom har brister i databasdata uppmärksammats. Dessa resultat och lärdomar har delats av projektet till relevanta aktörer.

Resultat och förväntade effekter

Genom projektet har industrins kunskap ökat på flertalet områden vad gäller metallers miljöpåverkan. Betydelsen av bra slagghantering och reducering av metallemissioner från processer har diskuterats med skandinavisk ståltillverkning som utgångspunkt. Kunskaper om kromspeciering, biotillgänglighet och recipientens vattenkemi har lyfts med deltagande företag. Dessa kunskaper ger industrin möjlighet till att ytterligare arbeta mot minskad miljöpåverkan. I diskussioner med EU-kommissionen har även vikten av detta påtalats i förhållande till pågående PEF-arbete.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts genom fältstudier, laboratoriestudier, modellering samt granskning av databaser i avsikt att studera metallers kemiska form och biotillgänglighet för olika exponeringsscenarios av relevans för industripartners. Detta har gjorts i samarbete mellan KTH, RISE IVF och ståltillverkande företag. Under projektet har information delats med ytterligare aktörer såsom branschorganisationer, institut och EU-kommissionen. För att uppnå mål kring spridning av kunskap har projektmedlemmar presenterat resultat i ett antal olika forum.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-02026

Statistik för sidan