Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Avancerad beredning (fas II)

Diarienummer
Koordinator Volvo Aero Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 600 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - juni 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Under en tid har det diskuterats om värdet av effektiv IT-användning för att stödja viktiga företagsfunktioner. Dessa funktioner innefattar t.ex. data-, informations- och kunskapshantering, samt projektstyrning. Projektet syftar därför till att förstå de mekanismer varmed dessa begrepp och funktioner kan stödja beredningsprocessen för att på så sätt öka företagens totala prestation. Volvo Aero skall genom detta projekt komma i besittning av kompetens för att kunna förbättra sin beredningsprocess.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten av det beskrivna projektet innebär att Volvo Aero skapar sig möjligheten att effektivt leverera komponenter som möter målen på lättare vikt, bättre prestanda och ökade livslängd. Detta betyder att konkurrenskraften för företaget stärks. Den främsta kundaspekten på en mer effektiv beredningsprocess är att ledtiden för produktframtagning kan förkortas.

Upplägg och genomförande

Projektet planerat att genomföras i form av 4 arbetspaket som beskrivs nedan: AP1 (Q3-Q4 2009): Utifrån de fallstudier och kvalitativa intervjuer med produktionsberedare tas ett mätsystem fram. AP2 (Q1-Q2 2010): Det framtagna systemet för prestationsmätning av beredningsprocessen valideras genom ett antal fallstudier. AP3 (Q3-Q4 2010): I detta arbetspaket undersöks kopplingen mellan olika stödfunktioner till beredningsprocessen. AP4 (Q1-Q3 2011): Utifrån den vunna kunskapen i föregående arbetspaket kan en beredningsstrategi optimeras. Volvo Aeros insatser i detta projekt består av: tillhandahålla expertis inom produktion och beredning av flygmotorkomponenter jämföra den framtagna beredningsmetodiken med de metoder som används idag tillhandahålla provobjekt för utvärdering av beredningsprocesser leda projektmöten Högskolans insatser i detta projekt består av: medverka i projektmöten/styrgruppsmöten tillhandahålla expertis inom processteknik, och beredning vara forskningsutförare

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01327

Statistik för sidan