Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Assessment of Food Quality : An Embedded Approach

Diarienummer
Koordinator Örebro universitet - Akademin för naturvetenskap och teknik
Bidrag från Vinnova 333 333 kronor
Projektets löptid november 2010 - september 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet är att utforma tillförlitliga, energisnåla, billiga, och robusta elektroniska näs-system för kvalitetskontroll av livsmedel som kan arbeta i realtid. Projektets syfte omfattar: 1) Karaktärisering av metalloxid-sensorer för utvalda gaser och lättflyktiga organiska föreningar. 2) Optimering av sensorparametrar för att erhålla data under olika förhållanden 3) Design av ett inbyggt system som kombinerar effektiv datainsamling och kalibrering av erhållna data. 4) Design av en prototyp av en elektronisk näsa. 5) Konfiguration av den utvecklade elektroniska näsan för diskrimineringsanalys för livsmedelskvalitet (fisk / kött) 6) Presentation av information från den elektroniska näsan för icke-expert-användare.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det förväntade resultatet av projektet är 1) Utveckling av ett prototypsystem för snabb uppskattning av fisk/kött-kvalitet med metalloxid-sensorer. 2) ökad medvetenhet om industriell processtyrning för kött/fisk-kvalitet. 3) Utvecklat samarbete mellan forskare, industri som kan utveckla instrumentet och slutanvändare-företagen som kommer att använda instrumentet inom sin processtyrning. 4) Skapandet av ett långsiktigt samarbete mellan indiska och svenska institutioner.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01455

Statistik för sidan