Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ARENA 2.0 - Km-skatt och e-transaktioner för grönare och effektivare vägtransporter

Diarienummer
Koordinator NetPort Karlshamn Aktiebolag (svb)
Bidrag från Vinnova 4 990 000 kronor
Projektets löptid november 2008 - mars 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet ser som sitt övergripande mål att med utgångspunkt i en fortsatt utveckling av ett system för km-baserad avgiftsupptagning av tunga fordon lägga en grund för forskning inom det vidare begreppet e-transaktioner som medel för att öka transportsystemets effektivitet och minska dess miljöpåverkan. Speciell vikt kommer att läggas på miljöaspekterna, men även användarperspektiv, samhällsekonomiska konsekvenser och övriga transportpolitiska mål kommer att studeras.

Långsiktiga effekter som förväntas

Kunskapsuppbyggnaden inom ARENA 2.0 förväntas bidra till: -att transportinfrastrukturen och transportsystemet kan utvecklas, underhållas, finansieras och trafikeras enligt de trafikpolitiska målen -att de omfattande investeringsmedlen i väginfrastruktur kan användas där de gör bäst nytta, vilket bl.a. förutsätter att politiker och andra beslutsfattare har bra styrmedel. -att skapa regionala förutsättningar för att minska den tunga trafikens störningar -att främja rörlighet och likvärdiga konkurrensförutsättningar för tung trafik i Sverige -att medverka till en anpassning av det organisatoriska och legala ramverk som krävs för europeiskt kompatibla vägavgiftssystem -att stödja ett innovationssystem där lastbilstillverkare, transportföretag, teknik- och tjänsteleverantörer samverkar för att utveckla ny teknik och nya tjänster

Upplägg och genomförande

Initialt skapas en forskningsmiljö kopplad till Blekinge Tekniska Högskola med 3-5 seniorforskare och 6-10 doktorander. Målet är att bli den starkaste och mest välrenommerade forskningsmiljön på temat e-transaktioner i gränssnittet mellan e-transaktioner och telematiktjänster för ITS inom EU. Forskningen inom ARENA 2.0 är intimt kopplad till aktiviteter finansierade av Vägverket med fokus på konkret utveckling och demonstration av vägavgiftssystem och därtill kopplade telematiktjänster för ITS.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03197

Statistik för sidan