Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ANDNÖD INSPIRATORISK DIAGNOSTIK OCH PREVENTION

Diarienummer
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Bidrag från Vinnova 4 550 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - november 2014
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Vårt övergripande mål är att etablera en ny analysmetod for att diagnostisera, bevaka och möjliggöra behandling av inflammations-relaterad andningsdysfunktion som en livshotande komplikation vid andningsrelaterade sjukdomar. Urin-prostaglandinmetaboliter som en snabb och specifik klinisk markör vid inflammation bör kunna implementeras i en förbättrad vård för barn och nyfödda inom de närmast kommande åren.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har visat att nivåer av PGE2-metaboliter i CSF är förhöjd i perinatal asfyxi och korrelerar med grad av skada. Vi har etablerat en metod att detektera en stabil inflammatorisk biomarkör i urinprov, vilken detekteras med masspektrometri (LC-MS/MS) & korrelerar till tidigare aktiva nivåer av PGE2 som metaboliserats och utsöndrats. Känsligheten och dess kliniska användbarhet har nu verifierats. Resultaten ligger till grund för pågående kliniska studier hos spädbarn och vuxna som bör kunna medge screening och förbättrad behandling. Diskussion med potentiell affärspartner pågår

Upplägg och genomförande

För att studera incidensen, de bakomliggande mekanismerna och behandlingen av inflammationsrelaterade andningsstörningar etablerades en biobank med >1600 patient prover samt genomfördes en valideringsstudie med analys av prostaglandin-nivåer i urin hos barn vårdade på spädbarns- och barnmedicinska avd. med infektion. En stor subgrupp hade RSV infektion med apnéer som en försvårande komplikation & ofta debuterande symptom hos spädbarn. Projektet säkrade också möjligheten till kommersialisering med fokus på patentansökan (WO2009/063226) tillsammans med extern partner

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00534

Statistik för sidan