Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

AgoraLink - Agora för Livsvetenskapernas Teknologier i Linköping

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet
Bidrag från Vinnova 6 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - september 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Ett mål för AgoraLink är att åstadkomma viktig kompetensförnyelse inom medicinteknisk industri. Ett annat mål är att forskning och industriell utveckling bättre anpassas till framtida kliniska behov och därmed skapar en grund för nya industriella produkter. För att uppnå dessa mål avser vi att: -Erbjuda möjligheter för doktorander inom klassisk medicinsk teknik att samverka med doktorander inom bildvetenskap, sensorvetenskap, bioanalytiska metoder, molekylärbiologi, nanovetenskap eller klinisk vetenskap (twinning). -öka mobiliteten mellan akademi och näringsliv samt förstärka det internationella utbytet genom ett mobilitetsprogram (spinning). -Skapa nya forskarutbildningskurser med relevans för industri och hälso- och sjukvård inom området livsvetenskapernas teknologier. -Ge doktorander och medverkande parter möjligheter till avancerad träning och utbildning i entreprenörskap. -Förstärka samverkan mellan akademi, industri och hälso- och sjukvård.

Långsiktiga effekter som förväntas

- Att nya forskarutbildningskurser inom områden som bildvetenskap, biosensorer och molekylärbiologi breddar kompetensen för personer med klassisk inriktning inom medicinsk teknik. - Att nya forskarutbildningskurser i klinisk medicin, bildgivande teknik, medicinsk sensorteknik och terapeutisk teknik möjliggör verksamhet inom det mediciniska området för forskarstuderande inom livsvetenskapernas teknologi med huvudsaklig profil utanför medicinsk teknik. - Att nya specialinriktade avancerade kurser i medicinsk bildbehandling, visualisering och interventionell teknik samt medicinsk teknik för personlig hälsa leder till en kompetensförstärkning för industrin och sjukvården i mycket angelägna områden. - Att det beskrivna spinning-programmet där forskarstuderande och disputerade forskare cirkulerar mellan universitetsmiljön, näringsliv, sjukvård och utländska forsknings- och innovationsmiljöer leder till ökad förmåga att brygga över de olika miljöernas kulturskillnader och skapar forskare som är mer lämpade för att verka i en innovativ industriell miljö. - Att den dedicerade utbildningen och träningen i entreprenörskap ytterligare stärker forskares förmåga att verka i en innovativ industriell miljö. Att utbildningen i hälsoekonomi och evidensbaserat införande av nya metoder i sjukvården ger nya verktyg för den industriellt verksamme forskaren för att bedöma ekonomiska fördelar med ny medicinsk teknik.

Upplägg och genomförande

AgoraLink är ett tillskott i forskarutbildningen för doktorander, som är anslutna till forskarskolorna Forum Scientium och CMIVs forskarskola inom Linköpings universitet. 22 doktorander med projekt inom livsvetenskaperna och dess teknologier är anslutna till programmet. I AgoraLink ingår ett mobilitetsprogram, s.k. spinning, där doktoranderna får möjlighet att tillbringa 2-8 veckor på ett företag och/eller i en internationell forskningsmiljö. AgoraLink satsar också på att öka samverkan mellan doktorander från olika ämnesområden, s.k. twinning. AgoraLink har utvecklat ett kurspaket som omfattar 1) överbryggande kurser, 2) kurser inom livsvetenskapernas teknologier, och 3) VINN-kurser. Entreprenörskap ingår som en speciell satsning inom programmet. Detta märks i kursutbudet, i programmen vid AgoraLinks interna konferenser och studiebesök, samt i de särskilda entreprenörskaps- och tillväxtprogrammen, som vänder sig till personer med idéer respektive förtag som befinner sig i en tillväxtfas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04749

Statistik för sidan