Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Agenda för forskning

Diarienummer
Koordinator KUNGL. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA - Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

IVA har ambitionen att lyfta de forskningspolitiska frågorna högre upp på den politiska dagordningen genom att i dialogform ta till vara på forskningspolitiska studier samt bidra till nytt kunskapsunderlag. Under tre år kommer IVA att driva projektet Agenda för forskning som syftar till att bli samlingspunkt för forskningspolitisk debatt i Sverige. Dialogen avseende de forsknings- och innovationspolitiska frågorna kommer att föras med förtroendevalda i regering och riksdag, forskningsfinansiärer, forskningsutförare (universitet, högskolor, institut) samt användare av forskningsresultat (näringsliv, offentlig sektor, organisationer). Målet är att lyfta och stärka forskningspolitiska diskussionen i Sverige.

Långsiktiga effekter som förväntas

Att de forsknings- och innovationspolitiska frågorna ges ökat utrymme i departement och riksdag.

Upplägg och genomförande

Dialogen kommer att baseras på befintliga studier men också innebära att kunskapsluckor identifieras och en behovsinventering hos målgruppen. Genom styrgruppen har projektet sedan möjlighet att initiera riktade studier av forsknings- och innovationssystemet. Projektet bereder därigenom underlag för nästkommande forsknings- och innovationspolitiska proposition. Under hösten 2009 riggas projektet med avseende på att styrgrupp sätts samman och att arbetsprocessen planeras. Under våren 2010 träffas styrgruppen och arbetet med att strukturera projektets innehåll och identifiera fokusområden tar vid. Styrgruppen leds av Arne Wittlöv, tidigare preses IVA, och består bl. a. av representanter från forskningsfinansiärer som också finansierar projektet.Dialogen och studierna ska tillgängliggöras genom målgruppsanpassad paketering och kommunikationsinsatser. Rundabordsamtal, hearings och seminarium är centrala aktiviteter för projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04859

Statistik för sidan