Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Affärsmodeller for öppen programvara i offentlig sektor

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 3 900 000 kronor
Projektets löptid juli 2008 - juni 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med FoU-projektet är praktiskt att utveckla stöd för användning av öppen programvara i svensk offentlig sektor och teoretiskt att undersöka affärsmodeller för öppen programvara i offentlig sektor ur både kund och leverantörsperspektiv. Projektet ska bidra till en förbättrad marknadssituation och affärsmöjligheter för leverantörer, ökad konkurrens och en ökad beställarkompetens inom öppen programvaruområdet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förväntade resultat är: -Förslag på ramverk för fungerande affärsmodeller och arbetssätt för införskaffande, utveckling och förvaltning av öppen programvara för kunder i offentlig sektor (främst kommuner) och deras leverantörer. -Vetenskapliga publikationer i tidskrifter och konferenser, samt en doktorsavhandling. -Kunskapsutbyte mellan universitet, kommuner, landsting, statliga myndigheter och företag i IKT-sektorn. -ökade möjligheter för den svenska programvaruindustrin med kompetensutveckling och regionalutveckling. -Fördjupat och formaliserat nordiskt och europeiskt samarbete på området.

Upplägg och genomförande

Projektet genomförs av ett konsortium bestående av Föreningen Sambruk (med ca 80 medlemskommuner), Sveriges Kommuner och Landsting med programarkivet Programverket och Open Sweden, kompetenscentrum för öppen källkod i offentlig sektor, samt forskare inom informatik, industriell marknadsföring och industriell ekonomi vid Linköpings universitet (Centrum för Affärsutveckling i Mindre företag, CAM, och forskarnätverket VITS). Projektmedlemmar är forskare vid LiU, IT-strateger vid SKL, Sambruks verkställande tjänsteman och Sambruks projektkoordinator. Både enkät- och fallstudier kommer att genomföras. Projektet är en fortsättning av tidigare etablerat samarbete genom Sambruks FoU-verksamhet (2005-2008) och genomförs koordinerat med projektet Verksamhetsmodeller för e-tjänster i samspel mellan stat och kommun, Dnr 2008-00763.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 mars 2022

Diarienummer 2008-00794

Statistik för sidan