Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vinnova stöttar offentlig sektor i den gröna omställningen

Publicerad: 10 maj 2022

Svensk offentlig sektor har potential att bli världsledande och visa vägen för den gröna omställningen. Vinnova mobiliserar nu för att sektorn ska få större möjligheter att driva klimatsmarta projekt, inköp och partnerskap som annars kanske inte skulle blivit av.

Mobiliseringen handlar om krav på återvinning av plast i byggbranschen, inköp av smarta konsulttjänster, stöd att upphandla nya lösningar för grön omställning, innovationspartnerskap och möjligheten att kunna testa och experimentera kring hållbara projekt. Här har offentlig sektor huvudrollen.

Offentlig sektor driver grön omställning2.png

Med strax över 800 miljarder i inköp per år har sektorn större potential att påverka klimatet än Sveriges transportsektor och jordbruk tillsammans. Här finns alltså stora möjligheter att driva hållbar omställning mot de globala målen i Agenda 2030.

Men det behövs verktyg och lösningar som inte finns idag. Lösningar som sektorn kan behöva stöd i att efterfråga och kravställa. Dessutom kan offentlig sektor behöva resurser för att bli tidig kund eller utföra viktiga tester. Då kan lösningar som är nya på marknaden upphandlas av flera och komma till bred användning.

Offentlig sektor har möjligheten!

Vinnova erbjuder därför finansiering till projekt med ambitionen att genomföra upphandlingar - bland annat innovationspartnerskap, men även andra former som bidrar till mer klimatsmarta val.

- Innovation i offentligt finansierad verksamhet är en förutsättning för att vi ska kunna möta de samhällsutmaningar vi står inför och kunna bygga hållbar välfärd, säger Judit Wefer, områdesledare för Transformativ offentlig sektor och civilsamhälle på Vinnova. Den är avgörande för vår förmåga till grön omställning och att kunna nå klimatmålen om nettonollutsläpp år 2045.

Checkar möjliggör klimatsmarta alternativ

I erbjudandet ”Checkar för innovationsupphandling” får inköparen möjlighet att ta in externa experter i upphandlingar som bidrar till grön omställning. Det kan handla om konsulter inom cirkulär ekonomi, klimat eller miljö, men även kompetens inom processledning, juridik och avtal, immateriella tillgångar och upphandlingsförfaranden eller tjänstedesign.

Syftet är att den som köper in ska våga kravställa, verifiera och testa miljövänliga lösningar.

– Offentliga inköpare vågar ofta inte ta risken att satsa på nya miljösmarta alternativ som första kund, säger Nina Widmark, utlysningsansvarig för erbjudandet. Det upplevs som en risk om lösningen inte har testats i Sverige än.

Checkar för innovationsupphandling 2022 - grön omställning

Kravställning för återbruk av plast

Offentlig sektor gör stora inköp inom byggsektorn. I Vinnovas och Naturvårdsverkets gemensamma satsning ”Ökad materialåtervinning av plast i byggsektorn – från design till återbruk” kan offentlig sektor få bidrag för projekt som syftar till att öka materialåtervinning av plast. Som betydande inköpare av bygg- och rivningstjänster har sektorn möjlighet att ställa krav i samarbetet med andra parter och när man upphandlar leverantörer.

I erbjudandet får bland annat offentlig verksamhet stöd att göra skillnad genom att medvetet prioritera projekt där man vågar höja kraven på cirkularitet och materialåtervinning. Stödet kan bland annat vara intressant för beställarnätverk.

Ökad materialåtervinning av plast i byggsektorn – från design till återbruk

Innovationspartnerskap för nya biobaserade lösningar

Ytterligare ett aktuellt erbjudande ger organisationer möjlighet att satsa på innovationsupphandling som bidrar till en biobaserad ekonomi.

Erbjudandet rör så kallade innovationspartnerskap. Det är ett upphandlingsförfarande där offentlig sektor samarbetar med företagspartners i utvecklingen av nya lösningar. Tanken är att de nya lösningarna därefter ska kunna köpas in direkt utan ny upphandling. I ett första steg finansierar Vinnova förberedelser för innovationspartnerskap. Projekt ska landa i en annons för anbudsansökningar och resultera i färdiga upphandlingsunderlag.

Hypotesprövning och innovationsupphandling inom offentlig sektor Steg 1 - BioInnovation

Frågor?

Nina Widmark

Handläggare

+46 8 473 30 52

Judit Wefer

Områdesledare Transformativ Offentlig sektor och Civilsamhälle

+46 8 473 31 38

Senast uppdaterad 10 maj 2022

Statistik för sidan