Vetenskap med och för samhället

Syftet med programmet är att involvera berörda intressenter och slutanvändare i forsknings- och innovationsprocessen samt att skapa mötesplatser, dialog och samverkan mellan forskning och det omgivande samhället. Etik, jämställdhet, genus och att stimulera unga att intressera sig för naturvetenskap, matematik och teknik är viktiga fokusområden.

Programmet ska bidra till att

 • stimulera intresset för forskning och innovation
 • utveckla nya sätt att koppla vetenskap, forskning och innovation till det omgivande samhället
 • involvera samhället i forsknings- och innovationsprocessen.

Målet är att göra vetenskap mer attraktiv, särskilt för ungdomar, och se till att alla har samma möjligheter att ta del av forskningen.

Det här finansierar programmet

Programmet stöder projekt som involverar medborgarna i den forskning som påverkar hur deras dagliga liv ska se ut. En bredare förståelse om forskningens mål och hur man uppnår dem, kommer att hjälpa till att bibehålla en hög vetenskaplig kvalitet och göra att samhället kan bli medägare till resultaten.

Programmet är indelat i följande delar:

 • Skapa dialog och engagera samhället i forskning och innovation - Public engagement,
 • Öka tillgången till vetenskapliga resultat - Open Science,
 • Säkerställa jämställdhet, både i forskningsprocessen och forskningens innehåll - Gender,
 • Ta hänsyn till den etiska och samhällsnyttiga dimensionen i forskning och innovation - Ethics & Responsible Research and Innovation
 • Främja formell och informell naturvetenskaplig utbildning - Science education

Ansvarsfull forskning och innovation - RRI

En av programmets delar är Responsible Research and Innovation, RRI. RRI är en ny helhetssyn på hur forskning och innovation ska genomföras. Målet med RRI är att alla berörda ska få komma till tals och involveras i frågor kring forskning och innovation.

RRI är en integrerad strategi för forskning och innovation, för att säkerställa att alla samhällsaktörer arbetar tillsammans under hela forsknings- och innovationsprocessen. Det syftar till att bättre anpassa både processen och resultaten av forskning och innovation med värderingar, behov och förväntningar som finns i det europeiska samhället.

RRI kan till exempel innebära att på olika sätt bjuda in till diskussion och dialog om hur forskning och teknik påverkar samhälle och individ. Det kan vara projekt där deltagarnas sammansättning speglar alla berörda intressen, eller program som vidgar och fördjupar studier av etiska och samhälleliga aspekter på forskning och innovation. Det kan också handla om forsknings- och innovationsorganisationer som involverar slutanvändare, exempelvis patienter, i sina beslut.

Generellt sett innebär RRI att förutse och utvärdera potentiella konsekvenser och samhällets förväntningar när det gäller forskning och innovation, genom att

 • engagera samhället mer allmänt i sina forsknings- och innovationsverksamhet,
 • öka tillgången till vetenskapliga resultat,
 • garantera jämställdhet, både i forskningsprocessen och forskningsinnehållet,
 • ta hänsyn till de etiska aspekterna, och
 • främja formell och informell naturvetenskaplig utbildning. 

Läs mer och sök finansiering

Läs mer om programmet på EU-kommissionens webbplats (ec.europa.eu), eller sök finansiering via Participant portal.

EU-kommissionens webbplats

Participant portal

Se filmen om programmet

Se filmen om programmet Vetenskap med och för samhället

Frågor?

Horisont 2020 har nationella kontaktpersoner för varje område av programmet. Kontaktpersonerna kan hjälpa och guida dig som vill söka finansiering inom Horisont 2020. Varje program har även en biträdande kontaktperson som kan svara på frågor, och en expert som hjälper till att utforma programmet.

Gwendolyn Schaeken

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 30 16

Anna Maria Fleetwood

Expert, Vetenskapsrådet

+46-8-546 44 186

Påverka Horisont 2020

Till varje program inom Horisont 2020 finns en programkommitté med representanter från medlemsländerna. I varje programkommitté ingår en ledamot från Regeringskansliet och experter från de ansvariga myndigheterna i Sverige. Kommittén har till uppgift att följa programmet och utforma framtida utlysningar.

Så kan du påverka

Genom programkommittén, experten som är knuten till programmet och de nationella kontaktpersonerna kan du vara med och påverka inriktningen och utformningen på de olika programmen inom Horisont 2020.

Kontakta den kontaktperson som ansvarar för programmet för att få veta mer.

Nationella referensgrupper

Inom varje område av Horisont 2020 finns en nationell referensgrupp. Referensgruppens uppgift är att bistå experten genom att samla in behov och synpunkter från det svenska forskarsamhället, näringslivet, offentlig sektor och andra relevanta aktörer. Referensgruppens medlemmar är ofta representanter för en viss sektor, eller någon annan bredare gruppering.

Har du några frågor om referensgruppen eller dess arbete är du välkommen att kontakta experten (för kontaktuppgifter se ovan).

Svenska påverkansplattformar

Nationella påverkansplattformar ska ge svenska aktörer bättre förutsättningar för att delta i Horisont 2020, genom att påverka kommande utlysningar inom programmet. Plattformarna ska hjälpa aktörerna att föra fram en svensk synpunkt som är övertygande och relevant för EU, och lyfta de svenska styrkeområdena på ett tydligt sätt.

Plattformarna finansieras genom olika utlysningar från myndigheter i Sverige: Vinnova, Energimyndigheten, Forte, Formas, Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet.

Andra program utanför huvudinriktningarna

<p>Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) vill skapa nya metoder för innovation, skapa hållbar tillväxt och konkurrenskraft och främja företagande.</p>
<p>Inom programmet finansieras projekt som visar hur fission kan bli en livskraftig energikälla för storskalig kommersialisering inom en rimlig tidsram.</p>
<p>EU-kommissionens egen tjänst som ger oberoende, evidensbaserat vetenskapligt och tekniskt stöd för EU-åtgärder.</p>

Senast uppdaterad 21 november 2019

Sidansvarig: Ida Berglund

Statistik för sidan