Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationsmiljön Nollvision cancer

Innovationsmiljön Nollvision cancer ska vara en nationell kontaktpunkt för systeminnovation som bidrar till att minska insjuknande i cancer och transformera cancer från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom i Sverige och globalt.

- Cancerforskning och innovation måste prioriteras och bättre integreras i hälso- och sjukvården. Det behövs ett stärkt samarbete. Många aktörer har vittnat om att de saknar plattformar och forum för att utbyta kunskap och erfarenheter och för att kunna testa och implementera nya lösningar, säger Hans Hägglund, nationell cancersamordnare vid Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och projektledare för Nollvision cancer.

Innovationsmiljön ska bryta dagens inlåsningar och skapa förutsättningar för tvärdisciplinära och tvärsektoriella samarbeten. Det ska bli enklare för patient, vård, akademi, industri och politik att samlas och arbeta metodiskt tillsammans inom forskning och innovation för att snabbt kunna införa nya arbetssätt, tekniker och behandlingar som kommer patienterna och samhället tillgodo.

Fem målområden

För att arbeta i riktning mot visionen har initiativtagarna identifierat ett antal mätbara delmål inom fem överlappande målområden med behov av förnyelse:

Prevention

  • Tidig upptäckt och diagnos
  • Behandling och livskvalitet
  • Forskning, kliniska prövningar och register
  • Organisation, ekonomi och etik

Under de första två åren fokuserar innovationsmiljön på lungcancer som är den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken i världen. Den arbetsmodell som utvecklas ska sedan kunna användas för andra diagnoser.

Väl förankrad innovationsmiljö

Nollvision cancer ska långsiktigt bidra till att förverkliga Agenda 2030 genom att förbättra cancervården och göra den mer jämlik och stärka Sveriges internationella konkurrenskraft inom life science. Innovationsmiljön arbetar även mot flera mål i nationella cancerstrategin, nationella life science-strategin och regeringens samt Regionala cancercentrums, RCC, inriktning för svensk cancervård.

Innovationsmiljön är väl förankrad i Regeringskansliet genom överenskommelsen mellan staten och SKR som undertecknades i december 2019, ”Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2020”. Den är även förankrad i RCC:s inriktning för svensk cancervård år 2020–2022, där ett mål för målområdet Forskning och innovation är att det ska finnas en plattform för systeminnovation med syfte att transformera cancer från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom i Sverige och globalt.

Uppstart

Under den inledande fasen fram till och med 2021 är målet att starta insatser inom de fem målområdena, att samla fler aktörer som ställer sig bakom visionen och vill bidra i arbetet, samt att göra innovationsmiljön känd nationellt och internationellt, bland annat genom deltagande i svenska montern på världsutställningen Expo 2020 i Dubai.

-Vår vision är ambitiös, och inte något som en enskild aktör kan åstadkomma. Vi hoppas att Sverige kan visa vägen och bli en förebild för många länder och att vårt arbete i slutändan ska komma patienter till nytta världen över, säger Hans Hägglund.

Initiativtagare

Nationella cancersamordnaren vid Sveriges Kommuner och Regioner och ordförande i Regionala cancercentrum i samverkan tillsammans med:

AstraZeneca, Cancerfonden, Elekta, Handelshögskolan i Stockholm, Kliniskt Centrum för Hälsofrämjande vård vid Lunds universitet, Leading Health Care, LIF – De forskande läkemedelsföretagen, Lungcancerföreningen, SLUSG svenska lungcancerstudiegruppen, STUNS/Uppsala BIO, Swedish Medtech och Swelife.

Lär dig mer på nollvisioncancer.se

Rapport från området

I den här filmen berättar representanter för innovationsmiljön Nollvision cancer om hur de arbetat visionsdrivet, sina lärdomar och resultat från de två första åren.

Frågor?

Vill du veta mer och engagera dig i Nollvision cancer, kontakta någon av oss.

Ebba Hult

Center for AI, Innovation and the future of work, House of innovation, Handelshögskolan i Stockholm

+46 72 711 44 91

Caroline Ekstrand

Handläggare

+46 8 473 30 27

Senast uppdaterad 6 oktober 2022

Statistik för sidan