Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Tystare krossning med aktiv design

Diarienummer
Koordinator Ecoloop AB
Bidrag från Vinnova 238 308 kronor
Projektets löptid november 2018 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Tystare krossning med aktiv design syftar till att möjliggöra hårdare bullerkrav på kross- och materialhanteringsplatser för att dessa ska kunna inrättas på rimliga avstånd från byggen utan att närboende ska störas. Målet med steg 1-projektet uppnåddes i och med att fyra dellösningar som alla rör kravställning och kunskapshöjning kring bullerkrav och bullerutredningar definierades, samt genom att en konstellation av representanter för samtliga aktörsgrupper i värdekedjan skapades; beställare/exploateringskontor, entreprenörer, miljötillsyn och konsulter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet resulterade i ett förtydligande och utökning av de föreslagna dellösningarna och till konkretisering av planerna på demonstration på två platser, i Stockholm respektive Tyresö. Relevanta aktörer har vidtalats för deltagande i fortsättningsprojekt och en tydligare bild av deras behov har kunnat tecknats, samtidigt som de tekniska förutsättningarna för de föreslagna lösningarna har utretts och förtydligats.

Upplägg och genomförande

Genom en aktörsanalys som genomfördes i början av projektet och som sedan förfinades under de projektgemensamma mötena kunde de föreslagna lösningarna kopplas till drivkrafter hos olika organisationer och därmed förtydligas. Detta ledde till en av våra från början tre föreslagna lösningar delades upp på två dellösningar eftersom den rörde två olika aktörsgrupper med olika behov och till att de övriga dellösningarna kunde konkretiseras samtidigt som de kompletterades med tekniska analyser och intervjustudier med tilltänkta målgrupper.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03440

Statistik för sidan