Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

RESMAC - Repurposing Smartphone Capabilities

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik - Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär ekonomi

Viktiga resultat som projektet gav

Att nyttja använda smartphones som annars skulle gå till materialåtervinning för att tillverka nya produkter för andra tillämpningar, kan ge en ökad resurseffektivitet med miljö- och klimatnyttor som följd. I projektet utvecklades ett dedikerat produktkoncept som gavs namnet i Sensei och som: (1) tydligt visar på hur det är möjligt att nyttja smartphones i avfallsströmmen för ’nya’ kommersiella produktändamål; samt (2) hur detta kan leda till en ökad resurseffektivitet och positiv klimatpåverkan.

Långsiktiga effekter som förväntas

Produkten Sensei som tagits fram inom projektet är en typ av ”smart tracker” med förmåga att observera sin omgivning samt reagera på händelser i denna. Sensei är designad utifrån ett modulärt tankesätt vilket gör att den tillåter att smartphones från olika tillverkare och en uppsjö av olika modeller kan användas och på så vis bli ”upcyclade”. Dessutom kan förhållandevis gamla smartphones användas för ändamålet. Det gör att produkten möjliggör för att kunna fånga upp potentiellt höga flöden av smartphones som annars skulle gått till materialåtervinning.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med en kartläggning av dagens hantering och flöden av mobiltelefoner i Sverige. Flödena storleksbestämdes i termer av totalt antal smartphones samt vilken andel som i dag inte lämpar sig för återanvändning och därför utgör underlag för en sådan produkt som Sensei. En idégenereringsworkshop med externa intressenter gav en rad spännande uppslag för produktkoncept att ta vidare. Tre huvudspår valdes ut och ledde fram till konceptet Sensei. Sensei vidareutvecklades och för produkten och dess produktion genomfördes en kostnads- samt klimatnyttosanalys.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 september 2017

Diarienummer 2017-03242

Statistik för sidan