Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

RESMAC - Repurposing Smartphone Capabilities

Reference number
Coordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik - Chalmers Industriteknik
Funding from Vinnova SEK 1 000 000
Project duration October 2017 - October 2018
Status Completed
Venture Circular economy

Purpose and goal

Att nyttja använda smartphones som annars skulle gå till materialåtervinning för att tillverka nya produkter för andra tillämpningar, kan ge en ökad resurseffektivitet med miljö- och klimatnyttor som följd. I projektet utvecklades ett dedikerat produktkoncept som gavs namnet i Sensei och som: (1) tydligt visar på hur det är möjligt att nyttja smartphones i avfallsströmmen för ’nya’ kommersiella produktändamål; samt (2) hur detta kan leda till en ökad resurseffektivitet och positiv klimatpåverkan.

Expected results and effects

Produkten Sensei som tagits fram inom projektet är en typ av ”smart tracker” med förmåga att observera sin omgivning samt reagera på händelser i denna. Sensei är designad utifrån ett modulärt tankesätt vilket gör att den tillåter att smartphones från olika tillverkare och en uppsjö av olika modeller kan användas och på så vis bli ”upcyclade”. Dessutom kan förhållandevis gamla smartphones användas för ändamålet. Det gör att produkten möjliggör för att kunna fånga upp potentiellt höga flöden av smartphones som annars skulle gått till materialåtervinning.

Planned approach and implementation

Projektet inleddes med en kartläggning av dagens hantering och flöden av mobiltelefoner i Sverige. Flödena storleksbestämdes i termer av totalt antal smartphones samt vilken andel som i dag inte lämpar sig för återanvändning och därför utgör underlag för en sådan produkt som Sensei. En idégenereringsworkshop med externa intressenter gav en rad spännande uppslag för produktkoncept att ta vidare. Tre huvudspår valdes ut och ledde fram till konceptet Sensei. Sensei vidareutvecklades och för produkten och dess produktion genomfördes en kostnads- samt klimatnyttosanalys.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 29 September 2017

Reference number 2017-03242

Page statistics