Myndighetsdialog Cirkulär Ekonomi

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelning Metoder
Bidrag från Vinnova 767 290 kronor
Projektets löptid maj 2020 - juni 2021
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi - Från teori till praktik

Syfte och mål

Projektet Myndighetsdialog cirkulär ekonomi syftar till att identifiera utmaningar och möjligheter relaterat till cirkulär ekonomi och produktrelaterad lagstiftning och krav, för att på så sätt underlätta cirkulär ekonomi i praktiken. I denna process är samarbete och kunskapsdelning mellan myndigheter och industri en viktig del. Därför kommer rundabordssamtal och intervjuer att arrangeras med myndigheter och bransch för att på så sätt ha en samlad dialog. Projektet förväntas bidra positivt till flera globala hållbarhetsmål (t.ex. 9, 12, 17).

Förväntade effekter och resultat

Projektets övergripande mål är att identifiera hinder och möjligheter med cirkulär ekonomi och produktrelaterad lagstiftning genom bred samverkan med myndigheter och bransch. I slutet av projekttiden ska projektet ha genererat: -Översikt över regler, lagar, standarder och policys som påverkar/påverkas av en övergång till cirkulära affärsmodeller/framtidsadaptiv produktdesign -Förslag på hur framtidsadaptivitet kan hanteras i relation till krav som ställs -Guidelines baserade på ovan punkter och med utgångspunkt i två utvalda branscher

Planerat upplägg och genomförande

Inom projektet kommer två st rundabordssamtal att arrangeras med myndigheter och utvalda branschrepresentanter. Detta kommer att kombineras med en intervjustudie med relevanta parter. Resultaten kommer att dokumenteras i form av guidelines och rapporter som sprids till myndigheter såväl som branschaktörer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 juni 2020

Diarienummer 2020-00743

Statistik för sidan