Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationskraft i Kungsbacka kommun

Diarienummer
Koordinator Kungsbacka kommun - Kungsbacka kommun, Kommunledningskontoret
Bidrag från Vinnova 2 021 148 kronor
Projektets löptid november 2016 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Idéslussar i kommuner
Ansökningsomgång Idéslussar i kommuner - utvecklingsprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

I Kungsbacka kommun har vi satsat på att stärka våra medarbetare i att tänka nytt. Vi ville ge medarbetare kraft att jobba med innovation, därför kallade vi vår idésluss för Innovationskraft. Vår inriktning på projektet har varit att skapa förutsättningar/infrastruktur samt att bygga kompetens och bygga upp kapacitet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har tagit fram en egen innovationsmodell, som bygger på tjänstedesign genom användardriven utveckling. Vi har skapat utbildningar i tjänstedesign där vi tränar på att ringa in och förstå det verkliga behovet innan vi tar fram en lösning, och där vi sätter användarens perspektiv i fokus. Hittills har vi utbildat drygt 200 medarbetare och chefer samt ett drygt trettiotal innovationscoacher som kan hjälpa till att stötta medarbetare ute i verksamheterna. Vi har byggt upp en webbplats där hjälpmedel och idéer presenteras, www.innovationskraftkungsbacka.se

Upplägg och genomförande

Kommunledningskontoret i Kungsbacka kommun har ansvarat för projektet och genomfört det i samverkan med förvaltningarna Vård & Omsorg, Förskola och Grundskola samt Service. Upplägget har underlättat förankring och spridning vidare i organisationen. Projektet har haft draghjälp av projektet som rört införande av en Gemensam arbetsplatskultur samt av projektet Framtidens arbetssätt där vi gör om våra lokaler till ett aktivitetsbaserat arbetssätt för att främja kreativitet, innovation och samarbete. Genom delat projektledarskap har vi haft fart i projektet hela perioden.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 februari 2020

Diarienummer 2016-04007

Statistik för sidan