Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Future City Water

Diarienummer
Koordinator SWEDEN WATER RESEARCH AKTIEBOLAG - SWEDEN WATER RESEARCH AB
Bidrag från Vinnova 487 370 kronor
Projektets löptid april 2019 - februari 2020
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation steg 1 initiering - 2019

Viktiga resultat som projektet gav

Målet för Future City Water är att ta viktiga steg i utvecklingen av ett smart nät för dricksvattenförsörjning från källa till slutkund, genom att utveckla verktyg som kan samla och nyttiggöra helt nya och omfattande datamängder. Aktiviteterna i planeringsfasen har syftat till att fördjupa kunskapen om behov och marknad för att kunna utveckla systemkonceptet. Detta har gjorts genom omvärldsanalys, fördjupade dialoger och workshops med deltagande parter, samt dialog med ett stort antal intressenter och befintliga leverantörer på marknaden.

Långsiktiga effekter som förväntas

Samtliga resultatmål för steg 1 har uppfyllts. Projektets inriktning på datainsamling och smart nyttiggörande av data i hela ledet från källa till slutkund med möjlighet att även kombinera detta med andra sektorers datainsamling och användning, såsom energisektorns, är unik. Det finns framtaget en tydlig visionsbild av slutmålet, en fördjupad förståelse för utmaningen och en grundstruktur för genomförande av steg 2 och 3. Konkret finns även utkast till projektavtal som reglerar parternas rättigheter och skyldigheter i kommande steg.

Upplägg och genomförande

Redan i steg 1 finns en god balans mellan offentliga aktörer, akademi och små och större kommersiella parter för att kunna möta samhällsutmaningen. Vi har samtidigt kunnat konstatera att vi behöver bredda aktörskonstellationen i kommande steg för att nå effektmålen och få en branschöverskridande konstellation med potential att jobba med ett systemperspektiv och tvärsektoriell innovation. Effektlogiken inför steg 1 har fungerat väl som röd tråd genom genomförandet och bedöms i all väsentlighet kunna fungera även i kommande steg, dock med mindre justeringar.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 mars 2020

Diarienummer 2019-01026

Statistik för sidan