Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Omställning av samhälle, verksamheter och produktion i spåren av coronaepidemin

Vinnova öppnar en utlysning för omställning i spåren av coronakrisen. Syftet är att möta utmaningar och fånga möjligheter som samhället nu står inför. Med det här erbjudandet ger vi stöd till initiativ som genom samverkan mobiliserar för innovation för en hållbar framtid. 

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt som bidrar till omställning av produktion eller verksamhet, där en första lösning är redo inom 6-12 månader. Ansökningar ska utgå från de nya behoven som uppstår på grund av corona.

Vem kan söka?

Projekt om minst två aktörer, varav en ska vara utvecklande aktör och en behovsägare. Med behovsägare menar vi den aktör som har nytta av lösningen och som ska ta hand om (förvalta, använda, sprida) resultatet av projektet. Alla sökande parter måste vara juridiska personer. 

Hur mycket kan ni söka?

Det går att söka maximalt 1 miljon kronor per projekt. Krav på medfinansiering kan finnas. 10 miljoner är avsatt till varje bedömningsomgång.

Viktiga datum

Nästa ansökningstillfälle för detta erbjudande öppnar i maj 2021. Hittar du det inte på den här sidan kommer det istället att dyka upp som ett nytt erbjudande i vår lista över aktuell finansiering från Vinnova. Så håll ögonen öppna. I det här erbjudandet bedömer vi ansökningar vid flera tillfällen. Därför har vi delat in ansökningstiden i flera ansökningsperioder. Det innebär att om du skickar in din ansökan före den sista dagen i en ansökningsperiod får du den bedömd i anslutning till det datumet. Men du kan skicka in din ansökan när som helst före sista ansökningsdag. I tidslinjen visas de ansökningsperioder som ligger närmast i tid.

 • Beskrivning av erbjudandet

  • Stöd för att skriva en korrekt ansökan

   Vi erbjuder stöd för att skriva en korrekt ansökan (”skrivstuga”). Det handlar främst om att vi förklarar våra formella villkor men också att vi svarar på era övriga frågor. Stödet rör regler och villkor, inte själva innehållet i er ansökan.

   På denna sida listar vi information om chatt/videomöte som ges veckan innan ansökningsdag.

   Kommande tillfällen för ”skrivstuga”

   • Tisdag 8/9 kl 10-11 (länk till MS Teams-möte)
   • Fredag 11/9, kl 10:00-10:30 (länk till MS Team-möte)
   • Tisdag 15/9 kl 10-11 (länk till MS Teams-möte)
   • Torsdag 17/9 kl 10-11 (länk till MS Teams-möte)

   Checklista för en korrekt ansökan

   Följande punkter är utvalda viktiga råd. Vi rekommenderar att ni läser hela beskrivningen om utlysningen.

   För att er ansökan ska bedömas så behöver den följa anvisningarna för utlysningen. Ansökningar som inte är korrekt utformade kommer inte tas vidare till bedömning.

   Kontrollera särskilt:

   • Samtliga parter i ansökan är juridiska personer. Enskilda firmor är inte godkänt. Bolag ska vara aktiva och ha organisationsnummer när ansökan skickas in.
   • Bilagan för projektbeskrivningen får inte överstiga 5 sidor. Mallen är obligatorisk.
   • Bilagan för CV får inte överstiga 3 sidor. Mallen är obligatorisk.
   • Enda accepterade bilagor är projektbeskrivning och CV.
   • Bilagorna ska använda de mallar som länkas från denna sida. Inga egna format på bilagor accepteras. Mallarna ska användas utan redigering av teckensnitt eller marginaler.
   • Undersök ifall er ansökan överlappar med redan beviljade projekt. Listan med beviljade projekt hittas sist på denna sida.
  • Med denna satsning vill Vinnova bidra till att stötta de aktörer som arbetar med att möta utmaningarna som följer på coronaepidemin. Vi vill ge stöd till initiativ som har potential att genom innovation stötta samhället i en utmanande tid.

   Satsningen vänder sig till aktörer och områden där man inom en överblickbar närtid kan börja tillämpa nya lösningar, och där användningen kan leda till en snabb omställning av samhälle, verksamheter och produktion. Lösningar ska göra skillnad inom 6–12 månader.

   I fokus står både samhällsnytta och ekonomisk återhämtning.

   Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Förbättrade förutsättningar för innovation stärker kapaciteten att nå målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Genom våra insatser kan vi därför bidra till det globala åtagandet att nå målen.

   Med denna utlysning vill vi få fler att i samverkan utveckla sin innovationsförmåga och skapa nya lösningar som bidrar till målen, inom ramen för utlysningens prioriteringar. 

   Läs mer om vårt arbete med Agenda 2030 som drivkraft för innovation

   Jämställdhet är en förutsättning för hållbar tillväxt och återfinns i Agenda 2030, som ett mål i sig men även som ett perspektiv som skall genomsyra arbetet med alla mål. Utlysningen ska därför bidra till en jämställd samhällsutveckling kopplat till två huvudsakliga perspektiv:

   • att både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i och har inflytande över projektet.
   • att analysera och ta ställning till om det finns jämställdhetsaspekter (kön och/eller genus) som är relevanta inom lösningens problemområde och nyttiggörande.

   Läs mer om jämställd finansiering av innovationer

  • Utlysningen är öppen för alla verksamhetsområden.

   Med utlysningen riktar vi oss till initiativ som genom samverkan mobiliserar för innovation för en hållbar framtid. Stöd ges endast till projekt som adresserar de nya utmaningarna vi ser idag i anslutning till coronaepidemin.

   Satsningen vänder sig till aktörer som:

   • har förmåga och kapacitet att i närtid utveckla och tillämpa innovativa lösningar, och där användningen kan leda till en snabb omställning av verksamheter,
   • kan testa sin lösning inom ramen för projektet tillsammans med behovsägaren,
   • har en lösning med hög grad av innovation, det vill säga hög grad av originalitet och förnyelse.

   Projekten ska som minimum bestå av två aktivt deltagande parter varav åtminstone en ska vara utvecklande aktör och åtminstone en behovsägare.

   Vad menar vi med behovsägare?

   Med behovsägare menar vi här den aktör som har nytta av lösningen och som ska ta hand om (förvalta, använda, sprida) resultatet av projektet. Behovsägaren ska visa att behovet är riktigt och angeläget, att projektet har förutsättningar för att skala och sprida lösningen till många, att lösningen gör skillnad och är motiverad med anledning av krisen.

   På grund av det höga söktrycket ser vi gärna att en behovsägaren representerar flera aktörer eller ett större område.

  • Aktiviteter det går att söka finansiering för

   Aktiviteter det går att söka finansiering för:

   • Utvecklingsinsatser för omställning av samhälle, verksamhet och produktion.
   • Utformning av prototyper, testning och validering av anpassade eller förbättrade produkter, processer eller tjänster i miljöer som motsvarar realistiska driftsförhållanden.

   Ansökan måste ha en tydlig innovationsaspekt. Stöd kan inte gå till drift och verksamhetsstöd.

   Behövs medfinansiering i ansökan?

   • Ja, om man bedriver ekonomisk verksamhet. Se vad som räknas som ekonomisk verksamhet.
   • Nej, om man inte bedriver ekonomisk verksamhet.
   • Nej, om det gäller stöd av mindre betydelse. Se nedan.

   Stödberättigande kostnader

   Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom bidrag.

   Läs mer om statligt stöd till ekonomisk verksamhet
   Där hittar du även våra allmänna villkor för bidrag och en guide till villkoren om stödberättigande kostnader.

   Läs mer om våra stödnivåer i Stödnivåer, definitioner med mera för bidrag enligt Vinnovas stödordning

   Aktiviteterna som ni söker finansiering för är sannolikt aktiviteter under definitionerna för ”industriell forskning” och ”experimentell utveckling” enligt kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 och som beskrivs på Vinnovas hemsida.

   Läs mer om vilka kostnader som är stödberättigande i Guide till Vinnovas villkor om stödberättigande kostnader

   Företag med behov av högre stödnivå än vad som är möjligt enligt ovanstående definitioner kan söka stöd av mindre betydelse under förutsättning att sökanden kan ta emot sådant stöd (EU nr 1407/2013). För att visa att sådant stöd kan tas emot måste varje part som beviljas stöd av mindre betydelse skicka in ett intyg som visar att så är fallet. Intyg ska endast skickas på begäran av Vinnova.

   Vinnova finansierar inte rutinmässiga ändringar av befintliga varor, tillverkningsmetoder, tillverkningsprocesser, tjänster eller andra pågående verksamheter. Vidare finansieras inte marknadsföring och försäljning eller löpande drift.

  • Budgeten för hela satsningen är 50 miljoner kronor. Bidrag kan uppgå till maximalt 1 miljon kronor per projekt.

  • Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav:

   • Minst två aktiva projektparter, varav minst en behovsägare.
   • Projektparter ska vara juridiska personer och bidragsmottagare ska ha filial eller driftställe i Sverige.
   • Av ansökan ska framgå att sökt belopp är maximalt 1 miljon kronor och att projekttid är högst ett år.
   • Ansökan innehåller samtliga obligatoriska bilagor (utformade enligt Obligatoriska bilagor).

   Obligatoriska bilagor

   OBS! Ansökningar som innehåller andra bilagor, som inte använder de obligatoriska mallarna eller som är längre i omfattning än angivet nedan kommer inte att bedömas.

   • Projektbeskrivning: Skriv på svenska eller engelska. Använd typsnitt med 12 punkters storlek. Beskrivningen får maximalt omfatta 5 sidor.
   • Meritförteckning: Bifoga en meritförteckning (CV) per ansökan, som beskriver projektledare och relevanta personer. Meritförteckningen får maximalt omfatta 3 sidor totalt per ansökan.

   Obligatoriska mallar hittar ni längre ner på denna sida.

  • Vad bedömer vi?

   Potential

   • Potential att minska de negativa konsekvenserna av alternativt utnyttja möjligheterna med krisen.
   • Den föreslagna lösningens innovationshöjd.
   • Potential att lösa det adresserade problemet i närtid.
   • Projektresultatens potential att bidra till hållbarhet i de omställda verksamheterna, samhällena eller produktionen.

   Genomförbarhet

   • Att projektet går att genomföra på kort tid och att det kan göra skillnad inom 6–12 månader.
   • Att aktörerna har kapacitet att genomföra projektet och att engagemanget inte negativt påverkar en verksamhet som redan är belastad.
   • Hur realistisk projektplan och budget är i förhållande till mål.
   • Tillgång till annan/egen finansiering för genomförande.
   • Hur väl jämställdhetsaspekter integrerats i projektplanen.

   Aktörer

   • Behovsägare som efterfrågar lösningen samt deras förutsättningar att förvalta, använda, och sprida resultatet till fler.
   • Balans i fördelning av ansvar och insatser mellan projektparter.
   • Hur väl teamet är sammansatt med avseende på könsfördelning, samt fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män.

   Hur bedömer vi?

   Ansökningarna kommer bedömas efter kriterierna potential, genomförbarhet och aktörer av särskilt utsedda bedömare. Ansökningar bedöms i konkurrens.

   Vinnova avser att finansiera en diversifierad portfölj med en balans av aktörer, områden och projektinriktningar.

  • Beslutsdatum och projektstart är preliminärt 14 dagar efter varje ansökningsdag.

   Fyra omgångar är planerade. Datumen för stängning är preliminära.

   • 1:a ansökningstillfälle: 2020-04-17, klockan 14:00
   • 2:a ansökningstillfälle: 2020-06-10, klockan 14:00
   • 3:e ansökningstillfälle: 2020-08-21, klockan 14:00
   • 4:e ansökningstillfälle: 2020-09-18, klockan 14:00

   Om våra beslut

   Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet. Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är stödberättigande.

   Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.

   Villkor för beviljade bidrag

   För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat.

   Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt.

   Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

   Läs våra aktuella villkor, tillsammans med hjälp för att förstå och uppfylla dem.

  • Datum Ändring

   7 sep 2020

   Nytt datum 11/9 för skrivstuga.

   4 sep 2020

   Nya datum för skrivstuga.

   17 aug 2020

   Länkar till och uppgifter om skrivstuga uppdaterade.

   25 jun 2020

   Checklista justerad med ny information om tidigare beviljade projekt. 

   16 jun 2020

   Slopat krav på avsiktsförklaring och intyg om försumbart stöd. Vi kräver enbart intyg om finansiering blir aktuell. 

   10 jun 2020

   Obligatoriska mallar står nu i avsnittet "Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan"

   9 jun 2020

   Utlysningsinformation visas som webbsida istället för pdf

   13 maj 2020

   Första bedömningskriteriet omformulerat

   30 apr 2020

   Nya datum för stängning i maj och juni, samt bara 4 omgångar

   22 apr 2020

   Krav på mallar och omfattning på bilagor

   15 apr 2020

   Tydligare formulering av bedömningskriterier

   6 apr 2020

   Projektbeskrivning får vara max 5 sidor och krav på avsiktsförklaring som bilaga

   1 apr 2020

   Kontaktinformation uppdaterad

   31 mar 2020

   Korrigering av stavfel och länkar


    

    

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger.

  Om du går in för att ansöka direkt i vår Intressentportal ska du välja utlysningen Omställning av samhälle, verksamheter och produktion i spåren av coronaepidemin med det slutgiltiga stängningsdatumet 2020-09-18.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor om e-tjänsten ansökan om finansiering

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2020-01813

  Statistik för sidan