Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Stöd till nystartade företag via kvalitetssäkrade inkubatorer, perioden 1 juli 2025 - 30 juni 2029

Utlysningen riktar sig till etablerade inkubatorer vars mål är att stärka konkurrenskraften hos inkubatorbolag genom att ha hållbarhet och ett jämställdhetsperspektiv som tydlig drivkraft vid urval och utveckling av affärsidéer och företag.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Steg 1, våren 2024: Söka för att ingå i Vinnovas nationella inkubatorprogram. Steg 2, hösten 2024: Söka finansiering för att leverera utvecklingstjänster som accelererar utvecklingen av och värdeskapandet i nya företag.

Vem kan söka?

Etablerade inkubatorer som har ett offentligt uppdrag och som inte ger vinstutdelning till sina ägare.

Hur mycket kan ni söka?

Inkubatorer som når kvalitetskraven enligt steg 1 kommer under steg 2 beviljas medel baserat på den poäng som respektive inkubators företagsportfölj genererar. Lägsta nivå på årlig finansiering kommer vara 300 000 kr.

Viktiga datum

 • Utlysningstext för erbjudandet

  • Vinnova bjuder in etablerade inkubatorer som inte ger vinstutdelning till sina ägare att söka finansiering för att leverera inkubatortjänster som accelererar utvecklingen av och värdeskapandet i nya och kunskapsintensiva tillväxtföretag.

  • Bakgrund

   Det nationella inkubatorprogrammet började som en pilotverksamhet hos Vinnova 2003. Därefter drev Innovationsbron programmet med finansiering från Vinnova. Från 2013 övertog Almi Företagspartner AB programmet med finansiering från Vinnova. I och med regeringsuppdraget N2013/3474/FI fick Vinnova 2015 åter uppdraget att driva det nationella inkubatorprogrammet.

   Följande två större förändringar i programmets genomförande har införts sedan 2015:

   1. Från och med 2016 är det de nystartade företagen som är målgruppen för Vinnovas finansiering. Stödet till företagen förmedlas genom utvalda inkubatorer. Utformningen bygger på möjligheten att genom indirekt statsstöd (på engelska - indirect advantage) förmedla det statliga stödet till företagen via en inkubator. Inkubatorerna blir därmed bidragsmottagare men transfererar hela det mottagna bidraget till statsstöd i företagen. De är således de nystartade företagen som är mottagare av det statliga stödet, inte inkubatorerna.
   2. Från 2020 avgörs storleken på respektive inkubators finansiering i två steg.
    I ett första steg utvärderas vilka inkubatorer som når upp till Vinnovas krav på kvalité i verksamhet och processer. Dessa tilldelas ett grundbelopp för att leverera inkubatortjänster i formationssteget och kommer ingå i det nationella inkubatorprogrammet.
    Under steg två utvärderas hur många företag per inkubator som uppfyller programmets målgruppskriterier för företag. Finansieringens storlek avgörs sedan genom att andelen godkända företag hos sökanden sätts i relation till alla godkända företag som Vinnova utvärderat inom utlysningen. Utvärderingsmodellen har fördelen att inkubatorer inte sätts mot varandra utan att det är antalet godkända målgruppsföretag i företagsportföljen som avgör finansieringens storlek.

   Programlogik

   Inkubatorprogrammet koordinerar och vidareutvecklar inkubation i Sverige, vilket bygger strukturkapital som ökar landets förmåga att stödja och utveckla företag i tidiga skeden. Programmet fungerar som en koordinerande nod för samarbete mellan inkubatorer och bidrar även till nationell och internationell uppkoppling.

   Skäl till att Vinnova väljer att stödja nystartade företags utveckling via kvalitetssäkrade inkubatorer är att:

   • nystartade kunskapsintensiva företag många gånger drivs av oerfarna team som saknar uppkoppling till rätt spetskompetens, nätverk och kapital. Inkubatorerna har utvecklat professionella strukturer, nätverk och verksamhetsprocesser som är optimerade för att driva utvecklingen av nystartade företag. Dessutom är det mer kostnadseffektivt att säkerställa kvalitén på ett antal inkubatorer som kan ha nationell täckning snarare än att försöka kvalitetssäkra verksamheten hos varje företag som behöver inkubationsstöd.
   • företagens möjligheter och risker i tidiga utvecklingsskeden är svårbedömda. Osäkerheten utgör ofta ett hinder för att attrahera privat finansiering till företagsutveckling. För att göra dem redo och tillräckligt attraktiva på kapitalmarknaden så behövs förutom finansiering även affärsutvecklingsstöd, nätverk, erfarenhet och stöd i rekrytering.
   • inkubatorerna har en central roll i att utveckla näringslivet i regioner. Genom nationella inkubatorprogrammet drivs kvalitetsutvecklingen av de regionala inkubatorerna samtidigt som programmet genom kanaliseringen av statsstöd gör inkubatorerna starkare och attraktivare för; nystartade företag, för investerare, för expertis inom olika områden som IP, juridik, rekrytering samt potentiella kundföretag och partners till inkubatorföretagen.

   Vinnova har därför valt att utforma det nationella inkubatorprogrammet enligt följande två grundprinciper:

   1. Främja företagsutveckling genom inkubatorer där inkubatorerna stödjer företagen genom coaching, mentorskap, samt access till olika typer av resurser som kapital, kompetens, kunder, partners, infrastruktur med mera.
   2. Stöd till att utveckla nationell inkubationsförmåga. Detta sker genom att programmet stödjer erfarenhetsutbyte och peer-learning mellan inkubatorer, samt stöd till utvecklingen av nya verktyg och metoder för inkubation.

   Denna utlysning avser bidrag till företagsutveckling enligt principen 1 ovan.

  • Utlysningen utgår från och bygger vidare på det regeringsuppdrag som Vinnova fick 2014.

   I regeringsuppdraget gav regeringen Vinnova uppdraget att:

   • ”öka antalet nya och kunskapsintensiva tillväxtföretag i Sverige för att bidra till hållbar tillväxt, dynamik och innovationskraft i näringslivet samt för att bidra till att möta samhällsutmaningarna”.
   • ”insatserna ska inriktas mot de inkubatorer som uppvisar förmåga att framgångsrikt stödja utveckling av affärsidéer med hög kunskapshöjd och internationell marknadspotential till nya tillväxtföretag.”
   • ”prioritera programmets insatser utifrån kvalitet och prestation i inkubatorernas verksamhet”.

   Utlysningens syfte är att bygga vidare på de funktioner och egenskaper som programmet genom åren utvecklat samt att vidareutveckla det nationella inkubationsstöd företagen får genom de inkubatorer som ingår i programmet.

   Inkubatorer som genom denna utlysning blir del av det nationella inkubatorprogrammet förväntas bidra till och vidareutveckla följande utvecklingsområden inom svensk inkubation:

   • Fortsatt utveckling av stöd till hållbar utveckling: Vinnovas finansiering ska inriktas mot nya och kunskapsintensiva tillväxtföretag som utvecklar en hållbarhetsdriven affär där hållbarhet och skalbarhet integreras från start i företagets värdeerbjudande, affärsmodell och verksamhetssystem.
   • Inom målgruppen kunskapsintensiva företag ska företag inom hi-tech samt deeptech prioriteras, se figur 1 nedan. Hi-tech och speciellt deeptech bolag har ofta stora tekniska och kommersiella risker som motiverar statligt inkubationsstöd.
   • Möjliggöra en effektiv nationell saminkubation: Oavsett var i landet ett företag startar sin verksamhet så bör de erbjudas spetskompetens, nätverk och resurser ur ett nationellt perspektiv. Viljan, förmågan och på vilket sätt olika inkubatorers kompetens och resurser kan användas nationellt kommer prövas.

   • Fortsätta utvecklingen och tillämpningen av Innovation Readiness Levels (IRL). IRL förs tydligare in inkubatorernas processer för att mäta progress. Bland annat kommer specifika indikatorer behöva utvecklas.Läs mer om IRL
   • Öka kunskapen kring innehållet i den nationella företagsportföljen: En ökad förståelse för hur den nationella företagsportföljen ser ut gör det möjligt att dels tydliggöra möjligheter till samverkan mellan bolag i programmet, dels tydliggöra konkurrens som i sig kan stimulera och driva utvecklingen genom tävlan mellan bolagen.
   • Öka internationell uppkoppling, erfarenhetsutbyte och resursutbyte: Internationell uppkoppling är viktig för att exempelvis få tillgång till expertis, access till kunder och marknader. Varje enskild inkubator kommer inte att  kunna utveckla de internationella nätverk som bolagen behöver. Därför behövs en nationell koordinering av internationalisering genom att inkubatorer delar med sig av sina nätverk och bidrar till en koordinerad nationell utveckling av nätverk för access till marknader, resurser och erfarenhetsutbyte.
   • Samverkan i det nationella ekosystemet för inkubation: Stärka samspelet mellan inkubatorer, internationella inkubatoraktörer samt andra privata och offentliga aktörer i stödsystemet för startups som exempelvis innovationskontor, investerare, kunder, partners.

   Figur 1 nedan visar hur hi-tech och deeptech är en delmängd av kunskapsintensiva företag.

   imageh21vs.png

  • Utlysningen riktar sig till etablerade inkubatorer vars mål är att stärka konkurrenskraften hos inkubatorbolag genom att ha hållbarhet och ett jämställdhetsperspektiv som tydlig drivkraft vid urval och utveckling av affärsidéer och företag.

   Med inkubator avses en verksamhet som uppfyller följande definition: ”En inkubator har processer för att utveckla människor, och affärsidéer i tidiga skeden. Inkubatorn bistår entreprenörer och nystartade företag med aktiv och anpassat affärsutvecklingsstöd, nätverk (finansiella, tekniska och kommersiella) samt erfarenhet och stöd i rekrytering”.

  • Utlysningen är uppdelad i två steg:

   1. Steg 1: I det första steget under våren 2024 utvärderas vilka inkubatorer som når upp till Vinnovas krav på kvalité i verksamhet och processer. De inkubatorer som når upp till utlysningens krav kommer ingå i Vinnovas nationella inkubatorprogram och kommer berättigas söka i utlysningens steg 2.
   2. Steg 2: De inkubatorer som når upp till kvalitetskraven under steg 1 kommer under hösten 2024 komplettera sin ansökan från steg 1 genom att skicka in 15 företag från sin företagsportfölj för bedömning. De medel som inkubatorn kan få inom detta steg baseras på den sammantagna poäng som inkubatorns företagsportfölj genererar vid utvärderingen. Mer information om hur det kommer att gå till presenteras senare för de inkubatorer som erbjuds söka inom steg 2.
   Företagens mognad under inkubation

   För att definiera en affärsidé eller ett företags mognad och progress under den tid som företaget befinner sig i inkubation, så används följande fyra ”Innovation Readiness Levels (IRL)” ur KTH:s IRL modell:

   • Customer Readiness Level (CRL)
   • Business Readiness Level (BRL)
   • Team Readiness Level (TMRL)
   • Sustainability Readiness Level (SRL)

   Beskrivning av ett företags innovationsresa och mognad

   Figur 2 visar beskrivning av ett företags innovationsresa och mognad: 
   Här beskrivs de fyra utvecklingsfaserna sett från företagets mognad i termer av de utvalda IRL-skalorna. Formation (blått fält), Product market Fit (grönt fält), Problem Solution Fit (rött fält) samt det vita fältet som innebär att företaget ur Vinnovas synvinkel passerat exit för Vinnovas inkubationsmedel.   

   Se KTH:s webbsida för detaljerad information för varje ruta

   Resan från tidiga affärsidéer till nära kommersialisering

   Syftet med Vinnovas finansiering under steg 2 är att:

   1. Ge sökanden möjlighet att bedriva formation av nya företag. 
   2. Ge sökanden möjlighet att bedriva inkubation av intagna företag.

   Med "formation" avser Vinnova inkubatorns arbete med att förflytta innovatörer, entreprenörer och nystartade företag mognadsmässigt så att samtliga fyra IRL egenskaper passerar mörkblå linje enligt figur ovan.

   Övergripande innebär det att:

   • Vägleda kring relevanta hållbarhetsperspektiv, inklusive kön- och genusperspektiv, i affärsutvecklingen.
   • Stödja dem i arbetet med att forma relevanta och jämställda team utifrån representation och inflytande.
   • Hjälpa teamet att avgöra lämplig kommersialiseringsstrategi och vad som är nästa steg. Målet är att de ska ha gjort en första validering av Problem- Solution Fit. Det vill säga bedöma förutsättningarna för att kunna bli bättre än kundernas nuvarande alternativ och hur den affären kan skalas upp. Vidare fastställa förutsättningarna för nästa steg i vald strategi.
   • Utveckla och avgöra förutsättningar och lämplighet att senare ta in teamet eller affärsidéen i inkubation.

   Med inkubation avser Vinnova inkubatorns arbete inom grönt (Problem solution fit) och rött (Product market fit) enligt figur 1 ovan. Inkubation inleds formellt då alla IRL-egenskaperna nått den blå linjen enligt figur 2.

   Inkubation innebär att inkubatorn har följande processer definierade och implementerade:

   • Urval
    Det vill säga på vilket sätt inkubatorn säkerställer att företaget som tas in i inkubation uppfyller Vinnovas målgruppkriterier. Se under rubrik Målgruppskriterier nedan. 
   • Stödberättigat
    Att säkerställa att företaget är berättigat till stöd från Vinnova. Se under rubrik Målgruppskriterier nedan. 
   • Affärsutveckling
    På vilket sätt inkubatorn under inkubationstiden under inkubationstiden säkerställer och kvalitetssäkrar att ett företag möter kriterierna för Vinnovas målgrupp för steg 1 i utlysningen. Samt att inkubatorn har tillgång till nätverk som ger företagen relevant tillgång till kapital, kunder och kompetenser.
   • Exit
    På vilket sätt inkubatorn avgör när och hur inkubationsstödet avbryts.
    Exit kan ske antingen då inkubatorn bedömer att företaget framgångsrikt har nått ett tillstånd då inkubation bör avslutas (”positiv exit”).
    Exit kan också ske då inkubatorn bedömer att förutsättningarna för kommersiell framgång inte kan säkerställas och inkubationen bör avbrytas (”negativ exit”).

   Vid tidpunkt då inkubatoravtal tecknas skall samtliga 4 IRL egenskaperna befinna sig inom mognadsnivåerna för problem solution fit.

   Målgruppskriterier för vår finansiering inom steg 2

   Inom nationella inkubatorprogrammet finansierar Vinnova företagsutveckling i nya och kunskapsintensiva tillväxtföretag. Företagets affärsidé ska vara skalbar, hållbarhetsdriven och ha potential att lösa utmaningar i samhälle eller ekonomi. De affärsidéer som utvecklas behöver, för att ha långvarig konkurrensfördel, ha potential att skapa unika immateriella tillgångar.

   De medel som Vinnova beviljar under steg 2 av utlysningen ska användas för att stödja företag som uppfyller eller förväntas uppfylla nedanstående målgruppsegenskaper:

   1. Företaget som tas in i inkubatorn ska vara ett nystartat företag, inte ett etablerat företag.
   2. Företaget ska vara berättigat att ta emot statsstöd.
   3. Företagets ska vara grundarägt och grundardrivet där grundarteamet uppvisar ett tillräckligt stort engagemang för att säkerställa framdrift av företagsutvecklingen.
   4. Värdeerbjudandet som företagets etablering på marknaden baseras på är innovativt, det vill säga erbjuder ett nyskapande kundvärde som på ett väsentligt sätt skiljer sig från andra alternativ på den marknad som adresseras. 
   5. Företaget ska ha en hållbarhetsdriven affär som löser en utmaning i samhälle eller ekonomi.
   6. Värdeerbjudandet har potentialen att bli väsentligt bättre än konkurrerande lösningar på den marknad man adresserar.
   7. Företaget har förutsättningar att utveckla en skalbar och lönsam affär baserat på värdeerbjudandet. 
   8. Företaget har unika immateriella tillgångar som ger företaget förutsättningar att skapa ett tillräckligt tidsförsprång och attraktivitet för att nå marknaden i tid.
   9. Företaget är inte marknadsredo, det vill säga har inte repeterbar försäljning eller ett eget kapital som säkerställer företagets verksamhet under 24 månader eller mer.

   Inom målgruppen kunskapsintensiva företag ska under finansieringsperioden 2025–29 företag inom hi-tech samt deeptech prioriteras. Se figur 1, kapitel 3.

   Under utlysningstextens bilaga ”Särskilda villkor och instruktion” finns en fördjupad beskrivning av målgruppskriterier samt regler för hur Vinnovas finansiering ska användas. 

   Stödgrund

   Vinnovas finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor del av dem som får täckas genom bidrag.

   Läs mer om statligt stöd 
   Se allmänna villkor för bidrag och guide för stödberättigande kostnader

   Inom ramen för denna utlysning ska beslutat bidrag till inkubatorn omsättas till tjänster hos de företag som inkubatorn stödjer under programperioden. Det innebär att det är företagen som är mottagaren av statsstödet, se figur 3. 

   De företag som erbjuds inkubatorns tjänster ska uppfylla kraven för statsstöd enligt någon av nedanstående två stödgrunder:

   • Enligt artikel 22 i Kommissionens EU-förordning nr 651/2014 av den 17 juni 2014, även känd som det allmänna gruppundantaget (GBER), samt 12 § förordningen (2015:208) om statligt stöd till forskning, utveckling och innovation.
   • För det fall företaget inte räknas som ett nystartat företag enligt artikel 22, ges stödet istället som de minimi till företaget enligt Kommissionens EU-förordning nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse.

   Beskrivning av figur 3 nedan:
   Inkubatorn bidragsmottagare. Företagen som tar emot inkubatorns tjänster blir statsstödsmottagare.
   Inkubatorn bidragsmottagare.

   Tjänsterna ska erbjudas företagen enligt i förväg fastställda kriterier på ett transparent och icke diskriminerande sätt. Inslag av subjektiva eller i övrigt otillbörliga urvalsmetoder får inte förekomma.

   Värdet på statsstödet som påförs företaget ska baseras på marknadspriset för tjänsten eller av självkostnaderna hos inkubatorn för att leverera tjänsten plus ett rimligt påslag. Självkostnaden plus påslaget ska då motsvara marknadspriset.

   Kostnaderna ska offentliggöras så att ett företag, som användare av inkubatorns tjänster, vet storleken för stödet och att det blir transparent.

   Stödberättigande kostnader

   Under avsnitt Stödgrunder beskrivs att det är företagen som tar emot inkubatorns tjänster som är mottagare av statsstödet, inte inkubatorn.

   För det stöd som Vinnova beslutar om under steg 2 så definieras stödberättigande kostnader som de kostnader inkubatorn har för att leverera tjänster till företagen inom inkubatorn. Kostnaderna kan uppstå genom internt genererade tjänster eller externt upphandlade tjänster.

   Kostnaderna för tjänster som kan ersättas är:

   • Utveckla företaget och dess affär genom:
    Affärscoachning, rekrytering och teambildning, tillgång till nätverk och kapital, juridik, kommunikation, IP strategier, design, experttjänster i samband med att verifiera affärsidé, inköp av marknadsstudier, utbildningar som stärker operativt genomförande som exempelvis sälj, styrelsearbete och affärsutveckling. 
   • Stöd till marknadsaktiviteter:
    Resekostnader och deltagaravgifter till mässor, kund- och partnermöten, kapitalförsörjning. 
   • Användning av infrastruktur:
    Kostnader för att använda investeringar i infrastruktur så som kontorsplats, tillgång till test- eller labmiljö, IT eller infrastruktur. 

   De kostnader som inkubatorn redovisar till Vinnova ska vara verkliga och reviderbara.

  • Endast de inkubatorer som möter Vinnovas kvalitetskrav för processer och verksamhet inom attraktion, formation samt inkubation kommer under steg 2 kunna söka finansiering för leverera tjänster till företagen inom inkubatorn. Lägsta nivå på årlig finansiering kommer vara 300 000 kronor.

   Kvalitetsstämpeln som är ett resultat av steg 1 i bedömningen gäller för 1 juli 2025 till 30 juni 2029, givet att inget annat anges i beslutet. Se avsnitt 8. 

  • Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan

   Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav:

   • Ansökan ska vara komplett ifylld och inkludera alla obligatoriska bilagor. Den ska innehålla tillräckligt med information för att möjliggöra bedömning gentemot utlysningens bedömningskriterier.
   • Inkubatorn ska ha minst två års dokumenterad verksamhet.
   • Inkubatorn ska visa på offentligt uppdrag som helt eller delvis inbegriper företagsutveckling av tidiga idéer och företag. Med offentligt uppdrag menar vi ett uppdrag från en offentlig aktör i Sverige exempelvis region, kommun, högskola eller universitet.
   • Inkubatorn säkerställer att de personer som levererar inkubatortjänster inte har direkt affärsmässig koppling eller relation till de inkubatorbolag som tar del av Vinnovas statsstöd. Det gäller både anställd och konsult.
   • Inkubatorn skall redovisa att de inte har delat ut vinst till ägare under de senaste 4 åren och inte har avsikt att göra det under kommande fyraårsperiod.
   • Vinnovas finansiering under steg 2 får högst utgöra en tredjedel av inkubatorns driftsbudget under respektive år.
   • Inkubatorn ger genom ansökan Vinnova tillåtelse att ta del av fördjupade data i systemet InkubatorRapport (InkRapp) från senaste årens verksamhet. Inkubatorer som inte har rapporterat i InkRapp ska på förfrågan kunna tillhandahålla uppgifter för de två senaste åren vad gäller: inkubatorns driftsbudget, idéflöde samt portföljföretagens finansiering, antal anställda och omsättning.
  • Så går bedömningen till

   Utlysningen genomförs i två steg där steg 1 genomförs under det första halvåret av 2024 och steg 2 under det andra halvåret av 2024.

   1. Steg 1 - bedömning av kvalitet i processer och verksamheten.
    De inkubatorer som når upp till utlysningens krav kommer ingå i Vinnovas nationella inkubatorprogram.
   2. Steg 2 - hur bedömer vi företagsportföljen.
    De inkubatorer som når upp till kvalitetskraven under steg 1 kommer att få komplettera sin ansökan från steg 1 genom att skicka in 15 företag från sin företagsportfölj för bedömning. Företagsportföljen ska utgöras av kunskapsintensiva tillväxtföretag som vid tecknandet av inkubatoravtal befann sig under Problem Solution-Fit. De medel som inkubatorn kan få inom detta steg baseras på den sammantagna poäng som inkubatorns företagsportfölj genererar vid utvärderingen. Mer information om hur det kommer att gå till, presenteras senare för de inkubatorer som avser att söka till steg 2.

   Beslut för finansiering av inkubatorn fattas av Vinnova baserat på rekommendationer från en bedömningsgrupp bestående av representanter från Vinnova och särskilt förordnade experter som arbetar under sekretess och tystnadsplikt.

   Steg 1 - Hur bedöms kvalitén i processer och verksamhet?

   Bedömningen baseras på inskickat underlag samt resultatet från det digitala platsbesök som Vinnova planerar att genomföra hos samtliga sökande som uppfyller de formella kraven enligt avsnitt 7.

   Figur 4 nedan ger en översikt av hur det bedöms. 

   Översikt av bedömning

    

   Det underlag som ska bedömas utgår från inkubatorns processer och arbetssätt, samt omfattningen på de resurser som inkubatorn använder vid attraktion, formation och inkubation enligt figuren ovan. För processer och arbetssätt ska tillämpningen av Vinnovas målgruppskriterier och IRL beskrivas.

   Vid bedömningen av respektive processer för attraktion, formation samt inkubation kommer Vinnova att använda följande betygsskala för vardera angreppsättet, implementering samt uppföljning och förbättring:

   Angreppssätt: finns en väldefinierad process som möter utlysningens krav på omfattning och innehåll?

   • Leder till godkänt: Övertygande eller systematisk information. Fakta kan ges.
   • Leder till avslag: Anekdotisk information. Övertygar inte, avgörande brister i framställningen.

   Implementering: är angreppssättet implementerat inom alla relevanta delar av verksamheten?

   • Leder till godkänt: Övertygande eller systematisk information. Fakta kan ges
   • Leder till avslag: Anekdotisk information. Övertygar inte, avgörande brister i framställningen*.

   Uppföljning och förbättring: hur följer man upp processen, identifierar brister och genomför förbättringar?

   • Leder till godkänt: Övertygande eller systematisk information. Fakta kan ges
   • Leder till avslag: Anekdotisk information.  Övertygar inte, avgörande brister i framställningen*.

   Med fakta avser vi i första hand dokument, protokoll eller data som konkret visar på hur bedömningskriteriet tillämpats samt hur resultaten eller leveranserna från företaget har kvalitetssäkrats.

   * I de fall systematik och fakta inte kan ges men en trovärdig förklaring kan presenteras exmeplvis att processer har vidareutvecklats men inte hunnit tillämpas fullt ut, så kan Vinnova välja att godkänna redovisningen. Men även ge ett tidsbegränsat beviljande med särskilda villkor kopplat till beslutet. Exempelvis att sökanden efter en viss tidsperiod på nytt utvärderas varefter ett nytt finansieringsbeslut tas av Vinnova baserat på utvärderingen.

   Vad som ska ingå i processbeskrivningen

   Bedömningen av attraktion och formation utgår från de arbetssätt och processer som inkubatorn har, det vill säga att det finns ett tydligt och dokumenterat angreppssätt. Inkubatorn ska även visa på hur angreppssättet är implementerat samt hur uppföljning och förbättring av processerna och det egna arbetet sker.

   Inom attraktion och formation behöver följande framgå i processbeskrivningen:

   • Inkubatorns processer för att attrahera människor, idéer och företag för att skapa ett relevant inflöde. Både via eget arbete och partners.   
   • Hur inkubatorns processer motsvarande formationsfasen genomförs. Även vilka resurser som finns tillgängliga för att utveckla och testa affärsidéer och entreprenörer inför ett eventuellt nästa steg.  
   • Hur och vid vilka intervaller inkubatorn följer upp företagen i formation. I termer av ingångsvärden eller utgångsvärden och milestone bedömningar. Även hur Vinnovas målgruppskriterier och IRL tillämpas.
   • Hur inkubatorn följer upp, utvärderar och förbättrar attraktions- och formationsarbetet.   

   Vid bedömning av inkubation kommer genomgången att baseras på inkubatorns existerande processer för att se att det finns ett tydligt och dokumenterat angreppssätt.

   Inkubatorn ska även visa på hur angreppssättet är implementerat samt hur uppföljning och förbättring av processerna och det egna arbetet sker.

   Det ska framgå hur inkubatorn arbetar med intag till inkubatorn, vad som sker under inkubation och vilka resurser som då finns tillgängliga, vilka stödinsatser inkubator erbjuder, samt när och hur exit sker.

   Följande ska ingå i beskrivningen:

   • Inkubatorns krav för att ingå inkubatoravtal, samt hur processen för intag går till.
   • Inkubatorns inkubationsprocess med definierade programsteg, samt vilka resurser som kommer in i respektive programsteg. Vad och på vilket sätt resurserna används i processen ska framgå. Exempelvis individuell coachning, gruppcoachning, workshops, via egen resurs, konsult, tidigare alumnis.   
   • Hur och vid vilka intervaller inkubatorn följer upp företagen i inkubation. Detta i termer av ingångsvärden eller utgångsvärden för olika programsteg eller milestone bedömningar. Även hur Vinnovas målgruppskriterier och IRL tillämpas. 
   • Inkubatorns exitprocess - både för positiva och negativa exits.
   • Hur inkubatorn följer upp och utvärderar det egna arbetet och resultat.

   För att bedöma ovanstående processer ska inkubatorn i sin ansökan till steg 1 presentera två företag enligt den obligatoriska mallen i bilaga 3. Redovisade företag kommer att användas som exempelföretag under det digitala platsbesök som planeras genomföras under våren 2024.

   Hur bedömer vi företagsportföljen?

   I ansökan till steg 2 ska inkubatorn ange de företag som möter utlysningens kriterier samt ange vilket underlag inkubatorn grundar sin bedömning på att respektive kriterium är uppfyllt. Mer information om målgruppskriterierna för företagen i steg 2 samt hur de kommer att bedömas kommer att presenteras senare för de inkubatorer som avser att söka till steg 2. 

  • Om våra beslut

   Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas. Har bidrag beviljats felaktigt eller med för högt belopp kan mottagaren bli återbetalningsskyldig.

   Villkor för beviljade bidrag

   För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller bland annat förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat.

   Se Vinnovas allmänna villkor 

   Särskilda villkor

   Särskilda villkoren för denna utlysning ersätter respektive kompletterar de allmänna villkor som inte är applicerbara för aktuell utlysning. De särskilda villkoren framgår enligt utlysningens bilaga ”Särskilda villkor samt instruktion”.  

   De särskilda villkoren kan komma att revideras innan utlysningen stänger. Revidering kommer att ske senast tre veckor innan utlysningen stänger. Var därför uppmärksam på att ni har den senaste versionen av utlysningstexten när ni upprättar er ansökan.

   Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

  • Så ansöker ni

   För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat formulär på Vinnovas e-tjänster. Där laddar ni även upp följande obligatoriska bilagor.

   Bilagorna ska vara i pdf-format och kan skrivas på svenska eller engelska:

   • Bilaga 1: Information om inkubatorn.
   • Bilaga 1.1: Senaste verksamhetsplan eller direktiv samt vid behov dokument om offentligt uppdrag. 
   • Bilaga 2: Beskrivning av inkubatorns processer och verksamhet inom attraktion, formation samt inkubation. 
   • Bilaga 3: Presentera de två inkubatorföretag som kommer att användas för att exemplifiera tillämpningen av era processer och arbetsmetoder.

   Se nedladdningsbara bilagor nedan. 

   Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

   När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helt låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag.

   Klarmarkera ansökan i god tid innan utlysningen stänger.

   När utlysningen stängt och ansökan registrerats hos Vinnova kommer en bekräftelse skickas ut per e-post till dig som står för användarkontot, projektledare och firmatecknare eller prefekt. Det kan ta några timmar innan ni får e-posten.

   Om du inte fått en bekräftelse via e-post inom 24 timmar efter att utlysningen stängt ber vi dig att höra av dig.

   När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på begäran från oss.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Carl Naumburg

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 31 72

  Kjell Håkan Närfelt

  Handläggare

  +46 8 473 30 47

  Cathrine Åsklint

  Handläggare

  +46 8 473 30 88

  Anna Bergstrand

  Handläggare

  +46 8 473 31 19

  Jenny Johansson

  Administrativa frågor

  +46 8 473 30 13

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2023-03309

  Statistik för sidan