Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Impact Innovation - Systemdemonstratorer för framtidens hållbara tillverkningsindustrier - steg 1

Erbjudandet kommer från Net Zero Industry, ett program inom Impact Innovation som är en gemensam satsning av Energimyndigheten, Formas och Vinnova. Syftet med utlysningen är att skapa goda förutsättningar för framtidens resilienta och cirkulära produktion genom nya systemdemonstratorer. De möjliggör att innovativa lösningar kan testas i en verklig miljö för att ta reda på om omgivande system påverkas i önskad riktning. I steg 1 erbjuds finansiering för genomförbarhetsstudier. Läs mer om Net Zero Industry på hemsidan: https://www.netzeroimpact.se/

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Att i samverkan ta fram en genomförbarhetsstudie för en systemdemonstrator som ska bidra till en resilient och cirkulär produktion.

Vem kan söka?

Aktörskonstellationer med minst tre svenska parter (juridiska personer) varav minst två är företag med tillverkning i Sverige.

Hur mycket kan ni söka?

Bidraget per projekt kan som högst uppgå till 1.5 miljoner kronor. Bidraget kan högst uppgå till 60 procent av projektets totala stödberättigande kostnader. Förväntad genomförandetid är 9–12 månader

Viktiga datum

 • Utlysningstext för erbjudandet

  Tips: För att skapa en PDF med all information om erbjudandet klickar du Ctrl+P och väljer PDF för att spara innehållet.

  • En utlysning inom Net Zero industry

   Net Zero Industry vill med denna utlysning skapa förutsättningar för nya systemdemonstratorer som bidrar till en resilient och cirkulär produktion som möjliggör ett hållbart samhälle.

   Vår utlysning är indelad i två etapper. Detta erbjudande avser den första etappen Genomförbarhetsstudier. De projekt som beviljas förväntas ha en projektlängd på 9 till 12 månader. Vinnovas bidrag uppgår till maximalt 1 500 000 kronor per projekt. Maximal stödnivå uppgår till 60 procent av projektets totala stödberättigade kostnader.

   Beviljade Genomförbarhetsstudier kommer ges möjlighet att skicka in en ansökan till etapp 2 för systemdemonstratorprojekt. Vinnovas bidrag till systemdemonstratorer är preliminärt maximalt 40 procent av sådana efterföljande projekts stödberättigande kostnader och förväntas kunna uppgå till maximalt 20 miljoner kronor per projekt.

   Erbjudandet riktar sig till aktörskonstellationer bestående av minst tre svenska parter (juridiska personer), varav minst två är företag med tillverkning i Sverige. De ska ha för avsikt att i samverkan med varandra skapa en systemdemonstrator som på sikt bidrar till en resilient och cirkulär produktion.

  • Net Zero Industry vill med denna utlysning skapa förutsättningar för nya systemdemonstratorer som förväntas bidra till Net Zero Industrys mission:

   • Minska den svenska tillverkningsindustrins fotavtryck fram till 2035 jämfört med 2024 med:
    - 75 procent minskade växthusgasutsläpp per intäkt under produktens eller tjänstens livslängd.
    - 75 procent minskade växthusgasutsläpp från resurser såsom energi och material som används i tillverkningsprocesser per producerad enhet, oberoende av störningar i tillverkningssystemet.

   Syftet med insatsen är att stimulera framväxt av en resilient och cirkulär svensk industri som bidrar till resurseffektivitet, både inom och utanför landets gränser. I den här utlysningen avser vi främst resiliens inom värdekedjor och mot exempelvis globala chocker inom klimat, miljö, finans, distribution, geopolitik och energi.

   Genom utlysningen vill vi skapa förutsättningar för nya systemdemonstratorer inom områden relevanta för Impact Innovation Programmet Net Zero Industry och som bidrar till en resilient och cirkulär produktion som möjliggör ett hållbart samhälle. Vi vill därför att projekten baseras på en systemansats enligt nedanstående fem systemperspektiv. Projekt som finansieras ska således baseras på en systemförståelse enligt nedan och tydlig inkludera de fem aktuella systemdimensionerna i genomförandet.

   1. Teknik, produkter, processer och tjänster
   2. Affärsmodeller, investeringar och upphandling
   3. Policy och regelverk
   4. Beteende, kultur och värderingar
   5. Infrastruktur

   Beroende på karaktären på utmaningen kan systemdimensionerna ha olika vikt och behov av innovationshöjd.
   Läs mer om hur vi arbetar med systeminnovation

   Denna utlysning finansierar genomförbarhetsstudier som ska förbereda fullskaliga projekt i form av systemdemonstratorer för resilient och cirkulär produktion, där genomförbarhetsstudien liksom det fullskaliga projektet ska använda ett mission-orienterat arbetssätt.

   Denna utlysning omfattar därmed tre olika aspekter:

   Systemdemonstrator

   En systemdemonstrator kännetecknas av:

   • Demonstration och test i verklig miljö av en kombination av innovativa lösningar som tillsammans förändrar ett system i en på förhand angiven riktning där såväl teknik, beteenden, kultur, regelverk, gränssnitt som marknader förändras.
   • Relevanta aktörer från hela systemet som är föremål för förändring går samman för att tillsammans påverka systemet.
   • Genomförda aktiviteter utgör en sammanhängande helhet som är tillräckligt stor för att representera systemet, och de tester som görs utvärderas och utvecklas i ett iterativt förfarande.
   • De systemlösningar som testas är noggrant utformade för att kunna förgrena sig, sprida sig och skalas upp.

   Läs mer om Vinnovas definition av systemdemonstratorer här: Hur testar vi nya och spännande innovationer i verkligheten?

   Resilient och cirkulär produktion

   En resilient och cirkulär produktion kännetecknas av:

   • Förmåga att kunna stå emot på externa störningar. Detta kan gälla chocker avseende exempelvis miljö, geopolitik, energiförsörjning, finanser, utrustning, råvaror, kompetenser, distribution, logistik, kundmarknader och partners.
   • Förmåga att återgå till det ursprungliga tillståndet, eller förflyttas till ett nytt och mer önskvärt tillstånd, efter att ha utsatts för störning.
   • Förmågan att återvinna, återanvända och dela resurser för att maximera produktionsutrustningens, produkters och materials livslängd och bevara dess förädlingsvärde.
   • Förmåga att minska användning av energi och jungfruliga råvaror samt avfallsmängd för att uppnå en mer resurseffektiv och hållbar tillverkningsindustri.
   Mission-orienterat arbetssätt

   Ett mission-orienterat arbetssätt kännetecknas av:

   • Samskapande för att förstå systemet
   • En mix av "top-down" och "bottom-up”
   • Gemensam riktning
   • Koordineras av aktörer på systemnivå
   • Gemensam kraftsamling
   • Ett djärvt och systemiskt mål man tillsammans formulerat
   • Komplexa mål möter reella samhällsutmaningar

   Vägen till hållbar förändring – missions som arbetssätt

   Projekt som finansieras i den här utlysningen ska adressera problem eller frågeställningar som har ett industriellt intresse samt är relevanta för ett hållbart samhälle, och förväntas uppfylla samtliga av följande resultatmål: 

   • Ökad kunskap om hinder och möjligheter för att bidra till en resilient eller cirkulär produktion för en hållbar värld.
   • En plan för att utveckla en systemdemonstrator inklusive samlande av relevanta aktörer.
   • Omvärldsanalys av behov av och förutsättningar för en systemdemonstrator i en nationell och internationell kontext.
   • Ökad kunskap om hur man bedriver ett mission-orienterat arbetssätt.
   • En förankrad plan för en långsiktig och hållbar finansiering av systemdemonstratorn.

   Fokus på klimat och jämställdhet i alla våra satsningar

   Impact Innovation ska bidra till global konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling. Genom Agenda 2030 har världens länder enats om en global överenskommelse och förståelse för vad som kännetecknar hållbar utveckling. Genom våra insatser bidrar vi till det globala åtagandet att nå målen.

   Inom Agenda 2030 har Vinnova särskilt pekat ut klimat och jämställdhet som två centrala hållbarhetsperspektiv som våra finansierade satsningar ska bidra positivt till. Projekt finansierade av Vinnova förväntas därmed ta särskild hänsyn till klimatet och jämställdhetsaspekter.

   En aspekt som följs upp och bedömer är om både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i och har inflytande över projektet.
   En annan aspekt handlar om att analysera och ta ställning till om det finns kön- eller genusaspekter som är relevanta för projektets problemområde, lösningar och nyttiggörande.

   Vårt arbete för att bidra till målen i Agenda 2030

   Jämställd innovation – vad det innebär för dig som söker bidrag från oss

   Fritt tillgängliggörande av vetenskapliga publikationer och resultat

   Resultat från forskning och innovation som görs fritt tillgängliga ökar möjligheten för fler att bidra till lösningar på samhällsutmaningar. Den här utlysningen ska bidra till att fler resultat görs fritt tillgängliga för alla. Därför ska all vetenskaplig publicering ske med öppen tillgång.

  • Den här utlysningen riktar sig till konsortier där företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut, offentlig sektor och andra relevanta aktörer ingår som behöver utveckla sin idé och som har intresse av att i samverkan bidra till syftet med utlysningen. Endast juridiska personer kan delta i projekten.

   Erbjudandet riktar sig till aktörskonstellationer bestående av minst tre svenska parter (juridiska personer), varav minst två är företag med tillverkning i Sverige, som har för avsikt att i samverkan med varandra skapa en systemdemonstrator som på sikt bidrar till en resilient och cirkulär produktion.

   Internationell uppkoppling är en styrka. Utländska aktörer kan vara relevanta beroende på projektets mål. Projektpart som söker bidrag ska vara svensk juridisk person i Sverige. Med svensk juridisk person likställs i detta avseende utländsk organisation som har filial eller driftställe i Sverige. I sådana fall är endast kostnader som kan hänföras till filial eller driftställe i Sverige stödberättigande.

   Aktörer utan filial eller driftställe i Sverige får gärna delta i projekten men kan inte få finansiering från Vinnova.

  • I denna utlysning finansierar Vinnova Genomförbarhetsstudier som syftar till att förbereda systemdemonstratorer. De typer av projektaktiviteter som det kan ges bidrag till ska vara av karaktären Genomförbarhetsstudie, se ”Stödnivåer, definitioner m.m. för bidrag enligt Vinnovas stödordning” på denna sida. 

   Genomförbarhetsstudieprojektet ska syfta till att förbereda systemdemonstratorer som kan starta under 2025.

   Beviljade Genomförbarhetsstudier kommer ges möjlighet att skicka in en ansökan till etapp 2 för systemdemonstratorprojekt. För efterföljande insats, se avsnitt 5.

   Godkända aktiviteter inom ramen för den här utlysningen är exempelvis:

   • Utveckling av idén inom ett specifikt innovationsområde som är relevant för utlysningens fokus.
   • Identifiering av nya samarbetspartners och byggande av nätverk med komplementära aktörer inom utvalt område.
   • Utvärdering och analys av potentialen hos ett fullskaligt projekt, i detta sammanhang en systemdemonstrator, samt identifiering av de resurser som krävs för att genomföra det.

   Exempel på vad som inte finansieras i denna utlysning:

   • Initiativ som rör ett enskilt företag, så som utveckling av produkter och tjänster.
   • Projektförslag som inte adresserar resiliens eller cirkularitet.
  • Vår finansiering omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr både vilka slags kostnader och hur stor andel av kostnaderna som vi kan finansiera. Detta bestäms för varje organisation individuellt. Vi skiljer därför på hur stort bidrag projektet kan få, och hur mycket varje deltagande projektpart kan få.

   Hur stort bidrag kan projektet få?

   Bidrag kan som högst uppgå till 60 procent av projektets totala stödberättigande kostnader och bidraget per projekt kan som högst uppgå till 1,5 miljon kronor.  

   De projekt som finansieras förväntas ha en genomförandetid på 9–12 månader

   Efterföljande insats

   Vinnova planerar en efterföljande insats i form av en riktad utlysning till beviljade genomförbarhetsstudier. Notera att ett beviljande av en Genomförbarhetsstudie i denna satsning inte garanterar följdfinansiering av en systemdemonstrator.

   Vinnovas bidrag till systemdemonstratorer är maximalt 40 procent av sådana efterföljande projekts stödberättigande kostnader och förväntas kunna uppgå till maximalt 20 miljoner kronor per projekt.

   Hur stort bidrag kan en projektpart få?

   I denna utlysning stöder vi projektaktiviteter som omfattas av stödgrunden Genomförbarhetsstudier.

   Genomförbarhetsstudier kan förenklat beskrivas som en utvärdering och analys av:

   • styrkor, svagheter, möjligheter och risker i ett kommande forsknings- och utvecklingsprojekt.
   • vilka resurser som krävs för att genomföra projektet.
   • hur troligt det är att projektet når framgång.

   För fullständig definition, se Stödgrunder och stödnivåer för bidrag

   Hur stor andel av kostnaderna vi kan finansiera – det vill säga den maximala stöd-nivån – beror på organisationens storlek och typ av aktivitet.

   Aktivitet Litet företag Medelstort företag Stort företag
   Den maximala stödnivån
   Genomförbarhetsstudier 70% 60% 50%


   I den här utlysningen ger vi också stöd till organisationer som inte bedriver ekonomisk verksamhet. Hit räknas i regel universitet och högskolor, forskningsinstitut och andra organisationer som inte erbjuder en tjänst eller produkt på en marknad. Vi kan finansiera upp till 100% av sådana organisationers kostnader och stödgrunden är i dessa fall icke statsstöd.

   Hur avgör ni om en organisation bedriver ekonomisk verksamhet?

   En organisation som erbjuder någon form av tjänst eller produkt på en marknad anses bedriva ekonomisk verksamhet och kan inte beviljas bidrag med stödgrunden icke statsstöd. Det har ingen betydelse hur organisationen finansieras, om den är offentlig eller privat, eller om den har ett vinstsyfte. Det spelar heller ingen roll vilken rättslig form verksamheten har – det vill säga, om det är ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk förening, en ideell förening eller en stiftelse. 

   Är ni osäkra på om en organisation i ert projekt bedriver ekonomisk verksamhet, kontakta utlysningsansvarig. Organisationen ansvarar dock själv för att bedöma om den bedriver ekonomisk verksamhet

   Vilka kostnader kan vi finansiera?

   Vår finansiering får bara gå till vissa typer av kostnader. Dessa kallas stödberättigande kostnader.

   I den här utlysningen är dessa typer av kostnader stödberättigande:

   • Personalkostnader: Löner, sociala avgifter och andra personalavgifter
   • Utrustning, mark och byggnader: Instrument, utrustning och hyra för annan lokal än ordinarie verksamhetslokal
   • Konsult- och licenskostnader: Konsulttjänster, kunskap och patent som köpts eller används på licens från en utomstående aktör
   • Övriga direkta kostnader: Till exempel materiel, förrådsartiklar och resor som är nödvändiga för att genomföra projektet
   • Indirekta kostnader (overhead): Kostnader som inte uppkommit som en omedelbar följd av men kan relateras till projektet, till exempel ordinarie lokaler och städning. Indirekta kostnader får utgöra maximalt 30 procent av personalkostnader.

   För mer detaljerad information om vilka kostnader vi kan finansiera, se vår anvisning till stödberättigande kostnader.

   Vilka krav gäller för kostnader vi finansierar?

   För att en kostnad ska vara stödberättigande måste den vara nödvändig för aktiviteterna i projektet. Projektkostnader måste också vara korrekt bokförda och särredovisas från organisationens övriga kostnader. En organisation får heller inte ta upp någon annans kostnader som sina egna.

   För mer detaljerad information om vilka krav, begränsningar och undantag som gäller, se vår anvisning till stödberättigande kostnader.

  • För att vi ska ta ställning till och bedöma er ansökan måste den uppfylla vissa grundkrav – så kallade formella krav. Om dessa krav inte är uppfyllda kommer våra bedömare inte att hantera er ansökan.

   Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav:

   • Projektparterna är juridiska personer. Notera att enskild firma eller enskild näringsidkare inte är juridiska personer. Olika arbetsplatser i en organisation till exempel olika institutioner på ett universitet räknas som en projektpart då det är en juridisk person.
   • Aktörskonstellationen i ett genomförandeprojekt ska vid ansökningstillfället bestå av minst tre svenska parter (juridiska personer), varav minst två är företag med tillverkning i Sverige. Läs mer här

   • Ansökan är skriven på svenska eller engelska.
   • Projektledaren är anställd hos en av projektparterna se Vinnovas allmänna villkor för rollbeskrivning på Vinnovas allmänna villkor för finansiering.
   • Ansökan ska strikt följa de instruktioner som följer av avsnitt 9.

   För att bidrag ska kunna beviljas måste även följande krav vara uppfyllda:

   • Bidrag beviljas inte till organisationer som är på obestånd eller som genomgår likvidation eller företagsrekonstruktion, eller som hos Kronofogdemyndigheten har obetalda skulder eller betalningsanmärkning. 
   • Är organisationen ett aktiebolag får inte hälften eller mer av aktiekapitalet vara förbrukat.
   • En organisation som söker bidrag för personalkostnader måste senast när bidragsbeslutet fattas vara registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket.
  • Vad bedömer vi?

   Projektförslagen ska ligga i linje med syfte och mål för utlysningen och bedöms utifrån följande kriterier:

   Potential (viktas 50 procent)

   Det vill säga betydelsen av resultaten och effekterna om projektet lyckas.  

   • Hur väl projektet bedöms bidra positivt till de globala målen i Agenda 2030, och hur väl det bedöms minimera de negativa effekterna
   • Hur väl ansökan ligger i linje med de teman och mål som beskrivs i denna utlysningstext i avsnitt 2.
   • Det föreslagna projektets innovationshöjd och nyhetsvärde.
   • Det föreslagna projektets potential att bli en systemdemonstrator som bidrar till en resilient och/eller cirkulär produktion.
   • Hur väl den tänkta systemdemonstratorn är positionerad i ett svenskt industriellt sammanhang.
   • Potential att främja näringslivets och samhällets FoI-investeringar i Sverige.
   • Projektets potential att på sikt bidra positivt till en hållbar samhällsutveckling.
   • Hur väl projektet analyserar och tar ställning till om det finns kön- eller genusaspekter som är relevanta för projektets problemområde, lösningar och nyttiggörande.
   Aktörer (viktas 25 procent)

   Det vill säga vilka projektparter och övriga aktörer är och hur samarbetet dem emellan organiseras för att genomföra projektet och nå projektets resultatmål.

   • Konstellationens sammansättning samt projektparternas förmåga och engagemang att på sikt bidra till en resilient och/eller cirkulär produktion.
   • Projektledarens kompetens, förmåga och engagemang att förbereda och organisera en systemdemonstrator inom det tilltänkta innovationsområdet.
   • Hur väl teamet (nyckelpersoner) är sammansatt med avseende på könsfördelning och om män och kvinnor på ett jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i samt har makt och inflytande över projektet.
   Genomförbarhet (viktas 25 procent)

   Det vill säga hur projektet har utformats för att nå sina resultatmål.

   • Projektplanens och budgetens realism, trovärdighet och ändamålsenlighet. 
   • Hur väl ett mission-orienterat arbetssätt tillämpas när det gäller angreppssätt samt organisering och involvering av projektparter och relevanta aktörer.
   • Hur genomförbarhetsstudien kommer att undersöka den tänkta systemdemonstratorns olika målområden, såsom resiliens, effektivitet, cirkularitet och social, ekonomisk, miljömässig hållbarhet. Detta avseende även inbördes konflikter eller synergier mellan olika målområden.
   • Plan för att kommunicera och sprida projektets resultat utanför aktörskonstellationen, i synnerhet vad gäller sådan spridning som har betydelse för etablering av den tilltänkta systemdemonstratorn.
   • Hur väl jämställdhetsaspekter integrerats i projektplanen.
   Hur bedömer vi?

   Bedömningen av ansökningar sker i konkurrens mellan inkomna ansökningar.

   De ansökningar som uppfyller de formella kraven enligt avsnitt 6 kommer att utvärderas gentemot bedömningskriterierna i avsnitt 7 av särskilt utsedda externa bedömare som är förordnade av Vinnova. Vid bedömningen kommer störst vikt att läggas vid kriteriet Potential som viktas med 50 procent, medan kriterierna Aktörer och Genomförbarhet viktas med 25 procent vardera.

   Bedömningen resulterar i en rekommendation till Vinnova som ligger till grund för Vinnovas beslut gällande finansiering.

   Vinnovas beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.

   Villkor för beviljade bidrag

   För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag.

   Aktuella villkor hittar du på vår webbplats, tillsammans med hjälp för att förstå och uppfylla villkoren

   Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt.

   Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

  • När vi bedömt alla ansökningar, skickar vi ett beslut där vi antingen beviljar eller avslår er ansökan. I beslutet anger vi hur mycket bidrag varje part i projektet beviljas. Vårt beslut kan inte överklagas.

   Vad gäller om ni beviljas finansiering?

   Om vi beviljar er ansökan måste ni följa våra allmänna villkor för bidrag.

   Villkoren innehåller bland annat detta:

   • Att ni ska underteckna en särskild handling där ni åter er att genomföra projektet.
   • Att ni ska rapportera era kostnader och resultat till oss regelbundet under projektet.

   Se våra allmänna villkor samt få hjälp med att förstå och uppfylla dem

   Ni behöver även följa de särskilda villkor som gäller för den här utlysningen:

   • Projektet ska vara representerat av minst en projektpart vid de konferenser och andra aktiviteter som anordnas inom Net Zero Industry.
   • Projektet ska upprätthålla en kontinuerlig dialog med Net Zero Industrys programkontor och projektstöd under hela projektets löptid.
   • Vid information om projektet och vid varje offentliggörande av projektresultat ska det anges att: arbetet utförts inom Net Zero Industry, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

   Vi kan även besluta att lägga till kompletterande särskilda villkor för enskilda projekt. De framgår i så fall av beslutet.

   Kan ni behöva betala tillbaka bidrag?

   Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

  • För att söka finansiering fyller ni i en ansökan i vår e-tjänst. Ansökan innehåller frågor om projektet, andra projektparter och budget.

   Så här fyller ni i ansökan i vår e-tjänst

   Så här går det till att ansöka och rapportera

   Till ansökan bifogar ni även dessa bilagor:

   • Projektbeskrivning enligt mall, maximalt 7 sidor med 12 punkters text.
   • CV för samtliga nyckelpersoner i projektet enligt CV mall max 1 sida per person.
   • Effektlogik, maximalt 1 sida. Syftet med effektlogiken är att på ett enkelt sätt visualisera en samlad bild av hur projektet förväntas bidra till utlysningens resultatmål och långsiktiga effektmål. Exempelmall finns på utlysningssidan.

   Påbörja ansökan i god tid

   Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i mallar kan ta flera dagar, eftersom det bygger på analyser ni ska göra. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar.

   Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan markera den som klar för att den ska registreras när utlysningen stänger.

  • När er ansökan registrerats skickar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. 

   Skickar ni in ansökan samma dag som utlysningen stänger, kan det ta några timmar innan ni får en bekräftelse. Om ni inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av er till oss.

   När utlysningen stängt kan ni inte ändra något i ansökan. Då kan ni bara komplettera om vi ber om det.

   Vem kan läsa er ansökan?

   Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Det innebär att vi måste lämna ut dem om de efterfrågas.

   Men vi sekretessbelägger information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada för den enskilde om den lämnas ut, exempelvis uppgifter om affärs- och driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat.

   Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Mallar och bilagor för ansökan

  Här kan ni ladda ner mallar som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall. Här finns också eventuella bilagor med användbar information inför ansökan.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Natalia Svensson Harari

  Utlysningsansvarig

  + 46 8 473 3171

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2024-01549

  Statistik för sidan