VIST - Vision Inspection Swedish Testbed

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 3 290 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Testbäddsprojekt för digitalisering i tillverkningsindustrin

Syfte och mål

I VIST projektet har befintliga testmiljöer och utrustning använts för att skapa en testbädd för ytkarakterising in-line som provtryckts ute i produktion såväl som i labbmiljö. Testbädden i det här fallet är inte definierad som en fysisk plats med utrustning utan som den samlade kompetensen i kombination med hårdvara och utrustning som kan användas. Planer för en fortlevnad av testbädden i någon form om än formulerad som något annat än en ”testbädd” är under planering och målet med projektet anses i och med ovanstående vara uppfyllt.

Resultat och förväntade effekter

I projektet har förslag på mättekniker för företagsspecifika behov utvärderats såväl i produktion- som i labbmiljö. Lösningar för in-line ytkontroll och identifiering har tagits fram för processer där tidigare manuell övervakning använts vilket har bidragit till ökad digitalisering i industrin som också var ett av målen med projektet. Vidare har de industriella parterna identifierat gemensamma frågeställningar som de har behov av att utveckla lösningar för och där ett fortsatt samarbete mellan behovsägarna sannolikt kommer att leda till fler framgångsrika förslag på lösningar.

Upplägg och genomförande

Att dela in projektet i tydliga företagsspecifika fall med full transparens inom projektet var lyckosamt och genererat stor nytta för de företag som deltagit. Att ett av företagen efter att ha drabbats av dataintrång och därefter inte haft möjlighet att delta i slutet av projektet är olyckligt men har kompenserats av ökat engagemang från övriga projektparter. Att de i slutet av projektet aktiva projektparterna konstaterat att samarbetet bör fortsätta i någon form är ett bevis att projektet genererat industrinytta.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 april 2020

Diarienummer 2017-04777

Statistik för sidan