Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utvinning av tellur som flyktig fluorförening

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avd för kemiteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - februari 2017
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

I detta projekt syftade vi till att validera konceptet av att utvinna tellur med en innovativ teknik som kallas för vätske-gas separation: LIGEX processen. Denna process kräver fluorering av tellur till en flyktig fluorid. Därför var målen att identifiera de mest lovande metoderna för att fluorera tellur beroende på ingångsmaterialet samt att försöka fluorera ett material som innehåller tellur i labbskalan. Båda målen uppfylldes. En lovande metod för att fluorera telluroxid har identifierats och utvecklats experimentellt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Tellur i ingångsmaterialet bör vara redan oxiderat för att underlätta fluorering. Vi lyckades med att fluorera telluroxid TeO2 till TeF5- joner i vattenlösning. Men detta är inte tillräckligt för att kunna användas i LIGEX processen och erhålla gasflyktig TeF6. Därför måste denna metod utvecklas vidare genom att använda tellurtrioxid TeO3 i stället för TeO2 för att förhoppningsvis kunna bilda TeF7- joner. Dessa joner tros kunna separeras med vätskeextraktion och kunna ge TeF6 med hög renhet i efterhand, vilket skulle innebära en stor vetenskaplig och innovationshöjd.

Upplägg och genomförande

Projektet bestod av 2 delar: 1. Beräkningar av termodynamiska jämvikter för att utvärdera möjligheten att fluorera tellur i metallisk (såsom i Bolidens koppartellurid) eller oxidform med vätefluorid (HF) eller fluorgas. 2. En experimentell del där vi försökte fluorera telluroxid TeO2 med HF. Två olika metoder testades, nämligen direkt fluorering med gasformiga vattenfri HF och upplösning i en utspädd vattenlösning av HF tillsammans med fluoridsalter av alkalimetaller. Endast andra metoden visade sig fungera.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-02623

Statistik för sidan