Utbyte mellan akademi och praktik för att stärka forskning och prevention av förmaksflimmer

Diarienummer 2015-06568
Koordinator Hälsohögskolan i Jönköping AB
Bidrag från Vinnova 162 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Syfte och mål

Målet med projektet var att öka samverkan mellan forskning och klinisk verksamhet, att generera gemensamma forskningsfrågor och initiera nya forskningsprojekt. Projektet har genererat många nya värdefulla kontakter som ger förutsättningar för fortsatt och ökad samverkan mellan forskning och klinisk verksamhet framöver. En konkret samverkan har under projekttiden varit arrangemang av en träff med medlemmar i RF HjärtLung, där både projektledaren och en kliniskt verksam person medverkade. Diskussioner om forskningssamarbeten har också initierats under projekttiden.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har genererat nya värdefulla kontakter med kliniskt verksamma personer, vilket med stor sannolikhet kommer leda till nya gemensamma forskningsprojekt. Projektet har bidragit till att jag har fått en uppdaterad bild av hur dagens hjärtsjukvård bedrivs, vilket är mycket värdefullt för mig som forskare inom akademin. Jag har från den kliniska personalens sida upplevt ett stort intresse för min roll som forskare. Det har också varit mycket givande att träffa patienter och medlemmar i Riksförbundet Hjärt-Lung, vilket är viktigt för att öka relevansen av min forskning.

Upplägg och genomförande

Projektledaren har under 2016 och 2017 auskulterat vid olika verksamheter och följt olika professioner i deras arbeten vid hjärtsjukvården vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Auskultationerna har t.ex. omfattat arbetet vid hjärtvårdsavdelning, hjärtintensivavdelning, mottagningsverksamhet, klinisk fysiologi, röntgenavdelning (inkl. ballongsprängning av tilltäppta kranskärl) och fysioterapi. Projektledaren har även haft kontakter med forskningspartner (person som själv lever med förmaksflimmer) och möten med medlemsorganisationen Riksförbundet Hjärt-Lung.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.