Transporteffektiva Viktbegränsade HCT Fordon På Väg - VETT 6B

Diarienummer 2014-03926
Koordinator ÅF-INDUSTRY AB - ÅF-INDUSTRY AB - Göteborg
Bidrag från Vinnova 3 508 169 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Att radikalt minska utsläppen av koldioxid från vägtransporter. Projekt är en fortsättning på tidigare VETT projekt där tekniska lösningar för att möjliggöra en kraftig minskning av bränsleanvändningen för viktbegränsade fordonskombinationer tagits fram. Den hypotes som vi har utarbetat är att ökad sändningsstorlek minskar energianvändningen per enhet som transporteras. Transporter av skogsråvaror har varit det område som valts för att påvisa minskningen av koldioxid från vägtransporter. Genom att öka antal axlar har totalvikten kunnat öka och därmed sändningsstorleken

Resultat och förväntade effekter

Tidigare har vi visat på 8-22 % besparing av CO2. En positiv synergieffekt är att även de reglerade avgasemissionerna (NOx, PM, HC & CO) minskar i samma storleksordning. I detta projekt har en av de tre kombinationerna att ersatts. De övriga två har fortsatt följts upp.

Upplägg och genomförande

Projektet utvecklar, demonstrerar och utvärderar nya tekniska lösningar. Här arbetar vi med 74 och 90 tons fordon. Vi utvecklar tekniken och specifikationerna för den kompletta kombinationen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.