STADSBRUK- odlar livskvalitet, nya hållbara utvecklingsmodeller för odling i och tillsammans med staden

Diarienummer 2014-00832
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Bidrag från Vinnova 9 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - augusti 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Syfte och mål

Stadsbruk skapar kommersiellt jord och trädgårdsbruk i staden. Genom att använda outnyttjad mark i staden kan giftfria och närproducerade grönsaker odlas samtidigt som odlingarna blir mötesplatser. I Stadsbruks guide för kommersiell odling i staden finns modeller, exempel och inspiration till alla kommuner och odlare som önskar anta utmaningen att skapa jobb och höja livskvaliteten genom odling i städerna. Syftet med Stadsbruksprojektet var att bidra till städers möjlighet att hitta former och verktyg för att bli mer ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara.

Resultat och förväntade effekter

Stadsbruk är Sveriges största stadsodlingsprojekt, i kölvattnet på urbaniseringen växer stadsodlingsrörelsen fram i Sverige. I Stadsbruk har ett flertal företag startats, med odlingar, sociala mötesplatser och affärsmodeller anpassade för hållbara stadsmiljöer. Möjligheterna som följer med att bidra till en hållbar stadsutveckling genom odling i staden är bara i sin linda. Stadsbruks guide - för kommersiell odling i staden, bidrar med erfarenheter från Stadsbruksprojektet och det multifunktionella användandet av stadsmark.

Upplägg och genomförande

Stadsbruk är en form av urbant jordbruk. Stadsbruk är inte traditionell jordbruks- trädgårdsproduktion inte heller odling av sociala skäl. I Stadsbruk ska det finnas en koppling till staden och en kommersiell affärsmodell som gynnas av stadsmiljön. Alla städer har obrukade grönytor, genom att kartlägga odlingsbara, obrukade ytor kan kommuner erbjuda ytor för att främja innovativa idéer för dessa ytor, på ett integrerande och hållbart sätt. Stadsbruk bidrar till att skapa möjligheter för odlingsföretag i staden, arbetstillfällen och tillgång till stadsodlade produkter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.