Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Stadens hållbara ljudrum

Diarienummer
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för Landskapsarkutektur, planering och förvaltning
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - januari 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Att utveckla verktyg och begrepp för analys och lösningar för en medveten gestaltning av stadens ljudrum där såväl ljudalstring som ljuddämpning inbegrips. Uppfyllelse god på så sätt att den process som planerats för projektets senare skeden påbörjats i den omfattning vi förväntat oss.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har uppfyllt resultatmålen: Utvecklat kunskap om och identifierat olika typer av ljudrum i staden Utvecklat kunskap om olika metoders kapacitet och utvecklingspotential som planeringsverktyg för kategorisering och analys av ljudlandskap i staden Identifierat olika typer av selektiva lösningar som kan skapa ett bättre, mer diversifierat och resurssnålt ljudlandskap i staden Identifierat egenskaper och funktioner i en kommande ny profession stadsakustiker Identifierat egenskaper och funktioner för nya typer av stadsakustiska produkter

Upplägg och genomförande

I huvudsak har projektet flutit på som önskat. Viktiga lärdomar är att starta projektet tidigt samt påbörja slutrapporteringsarbetet i god tid för att undvika stress. Med ett gott samarbete mellan olika parter kan olika stressmoment också undvikas. En viktig lärdom avseende ljudmiljön är att kopplingen till andra aspekter av utomhusmiljön verkar ha större betydelse än vad som antagits inledningsvis. I projektets skede 2 behöver dessa samband undersökas vidare, varför projektets kompetens vid SLU breddas ytterligare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-00422

Statistik för sidan