Södra Cykelstambanan

Diarienummer 2018-00627
Koordinator Theory Into Practice AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - september 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur

Syfte och mål

Förstudien syftar till att lägga grunden för en FOI-ansökan till hösten 2018 genom bl a omvärldsanalys och ytterligare aktörer. FOI-projektet syftar till att utveckla; 1. Nya metoder och digitala plattformar för att testa hur urbana element som ny infrastruktur eller ny bebyggelse kan stärka social hållbarhet samt fungera värdeskapande. 2. Nya affärslösningar för att bygga och drifta infrastruktur, livscykelkostnad och optimering av värdekedjan från projektering till underhåll 3. Utmaningsdriven planering i samverkan mellan näringsliv, forskning och civilsamhälle.

Förväntade effekter och resultat

Efter genomförbarhetsstudien har aktörskonstellationen kompletterats med en eller flera part(er) som har ett intresse i att se det framtida projektets arbetspaket vidareutvecklade för att kunna genomföras. I förlängningen möjliggör det följande effekter: - Utvecklandet av nya metoder för att modellera och studera effekter av ny infrastruktur för gång- och cykel - Utvecklandet av nya affärslösningar för byggnation och drift av infrastruktur - Stärkta incitament för ökad cykling - Stärkt social hållbarhet och integration

Planerat upplägg och genomförande

Genomförbarhetsstudien planeras omfatta följande moment; 1. Kartläggning: styrande förutsättningar och utveckling av frågeställningar. 2. Konstellationsbygge: identifiera lokala nyckelaktörer för ett framtida dialogarbete med fokus på bl a kommuner som önskar utveckla och genomföra projekt. 3. Omvärldsanalys: Utforska respektive marknadsområde utifrån idag tillgängliga tekniker och initierade pågående projekt som berör närliggande lösningar. 4. Söka ökad finansiering för fortsatt utveckling av det förstudien avser. 5. Ansökan för FOI-projekt

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.