Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Södra Cykelstambanan

Diarienummer
Koordinator Theory Into Practice AB
Bidrag från Vinnova 299 744 kronor
Projektets löptid april 2018 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden

Viktiga resultat som projektet gav

Med den breddade konstellation som som nu finns på plats kommer ett fortsatt projekt ha goda förutsättningar att nå målet om en systemlösning för en ny typ av ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar cykelinfrastruktur. I samband med att ansökningar lämnas in till kommande utlysningar från Vinnova och Energimyndigheten har genomförbarhetsstudiens mål uppfyllts.

Långsiktiga effekter som förväntas

Den nu avslutade genomförbarhetsstudien har resulterat i en breddad konstellation som kommer ansöka om medel för ett treårigt FoI-projekt som strävar mot ovan angivna effekter. Med ett FoI-projekt (nästa steg i processen), finns ett antal förväntade resultat; effektivare verktyg och processer för planering och produktion av cykelinfrastruktur, hållbara konstruktionslösningar och minskning av klimatbelastning. Sammantaget bidrar de till en transportinfrastruktur som är socialt hållbar och jämlik.

Upplägg och genomförande

Arbetet har koncentrerats på kontaktskapande i syfte att knyta fler parter till projektet men också att pröva och utveckla projektets koncept i olika situationer. Kontaktskapandet har genomgående givit positiv respons men utmaningen ligger samtidigt i att identifiera rätt frågor med tillhörande mandat för att bädda för systemförändrande lösningar som leder till att genomföra visionen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 april 2018

Diarienummer 2018-00627

Statistik för sidan