Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smarta textilier ger hållbar arbetshälsa

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för teknik och hälsa
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - januari 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har syftat till att ta fram en prototyp som demonstrerar de möjligheter som ligger i att utnyttja modern klädintegrerad teknik för kontinuerlig registrering av den belastning på individen som arbetet utgör. Dessa nya tekniklösningar kommer att ge helt nya möjligheter att identifiera arbetsmiljöproblem och att därmed också minimera dem. Ett viktigt projektmål har varit att illustrera möjligheterna. En viktig del har också varit att finna den intressentgrupp som kan vidareutveckla dessa möjligheter så att de kan få den spridning de förtjänar. Båda dessa mål har uppnåtts.

Långsiktiga effekter som förväntas

Den prototyp som utvecklats visar, på ett övertygande sätt, möjligheterna som ligger i den nya tekniken. Nu kan därför kommande användare av dessa nya metoder, på ett effektivt sätt, bli delaktiga i att specificera metoder, utrustningar, analysverktyg och system som medger ett signifikant steg framåt i bekämpandet av den tilltagande ohälsan till följd av kroppslig och mental överbelastning i arbetslivet. Detta ger stor ekonomisk effekt på samhällsekonomin, i form av minskade sjukskrivningar. Det ger också avsevärda effekter på livskvaliteten hos de individer som påverkas.

Upplägg och genomförande

Projektet har väsentligen bestått av två aktiviteter, en som fokuserat på utveckling av demonstrationsprototyp och en som främst syftat till idéförfining och intressentinventering. Prototyputveckling har involverat kompetens och personal från tre av fyra partners i projektet, medan samtliga fyra partners varit delaktiga i den övriga verksamheten. Under projektet gång har regelbundna möten på distans avhållits. En heldags workshop med tilltänkta partners i ett UDI steg 2 projekt har också genomförts

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-00412

Statistik för sidan