Smart, säkert och cirkulärt (SMASC)

Diarienummer 2017-03144
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Research Institutes of Sweden Jordbruk och Livsmedel
Bidrag från Vinnova 820 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Cirkulär ekonomi
Ansökningsomgång Utredningar och enklare tester

Syfte och mål

Målet med SMASC är att undersöka potentialen för att på ett för behovsägarna effektivt och ändamålsenligt sätt bedöma och vid behov hantera risker med nya cirkulära system. Jordens resurser är ändliga och vi måste redan idag utnyttja de resurser som finns på ett smart, men också på ett säkert, sätt. Experter inom olika områden uttrycker en oro för risker som potentiellt kan vara förenade med cirkulära system. Det är av yttersta vikt för företag som står bakom nya cirkulära initiativ att identifiera och hantera potentiella risker för att få acceptans i samhället och/eller av konsumenten.

Förväntade effekter och resultat

Då SMASC är ett utredningsprojekt är syftet att identifiera framtida behov i form av industrikrav, kunskapsluckor, vidare forskning, ytterligare behovsägare samt att formulera nya/djupare frågeställningar. Förhoppningen är även att projektet ska leda till att bedömning av risker sker på ett systematisk och faktabaserat sätt, snarare än på ett känslomässigt sätt, så att cirkulära initiativ inte bromsas i onödan. I förlängningen är målet att bidra till en ökad effektivitet vid implementering av nya cirkulära och en ökad industriell symbios inom och mellan olika sektorer.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet delas in i tre steg: AP 1. Kartläggning av utmaningar och behov - identifiera aktörernas utmaningar och behov i samband med användande av nya cirkulära system. AP 2. Pilot - djupare behovsanalys och riskbedömning i två fallstudier. Fallstudierna baseras på cirkulära system där aktörerna känt tveksamhet inför att införa systemet. AP 3. Bemöta och hantera identifierade risker - förslag på lösningar för att hantera de identifierade riskerna. Vid en avslutande workshop presenteras och diskuteras projektets resultat med en bred grupp av behovsägare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.