Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smart, säkert och cirkulärt (SMASC)

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Research Institutes of Sweden Jordbruk och Livsmedel
Bidrag från Vinnova 820 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär ekonomi

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte var att klarlägga främst mikrobiologiska risker och miljömässiga förutsättningar vid införande av cirkulära system. I praktiken begränsades projektet till att bedöma cirkulära lösningar med koppling till hygien och livsmedelsproduktion. För att kunna göra realistiska antaganden valde vi att utreda förutsättningarna för att införa cirkulära lösningar i två verkliga fall. Detta skede i nära samarbete med aktuell industri vars representanter var representerade i projektgruppen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vår samlade bedömning är att man, vid införandet av en cirkulär lösning, bör titta på mikrobiologiska risker. Återvinningsprocessen i sig har stor påverkan på om till exempel mikroorganismer kan överleva och ackumuleras. När man inför en ny cirkulär lösning bör man alltid genomföra en livscykelanalys för att kunna kvantifiera miljönyttan med återvinning då det inte är givet att den är gynnsam. En rimlig hållning är att man alltid ska ha återanvändning i åtanke inför planering av en ny produkt eller process.

Upplägg och genomförande

Projektets olika deluppgifter delades upp inom projektgruppen utifrån tidigare erfarenheter och expertkompetens. Det krävdes dock mycket inläsning och konsultering med externa experter och myndighetsföreträdare för att sätta sig in i aktuell lagstiftning och förstå dess praktiska betydelse. Våra företagspartners hade ett initialt ansvar för sina respektive fall och i enlighet med planen involverades forskare från RISE och bidrog därmed med rådgivning och kritisk granskning. En avsevärd del av projektet bestod i att färdigställa och kvalitetsgranska en projektrapport.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 september 2017

Diarienummer 2017-03144

Statistik för sidan