Skydd från skadliga emissoner inomhus

Diarienummer 2012-00800
Koordinator LUNDS UNIVERSITETS INNOVATIONSSYSTEM AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 734 900 kronor
Projektets löptid maj 2012 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har omfattat olika aspekter kring kommersialisering av cTrap, en adsorptionsduk utvecklad för att fånga upp och oskadliggöra fuktorsakade skadliga emissioner inomhus. cTrap har testats i omfattande i laboratorieförsök. Test i reella skadefall har verifierat att cTrap kraftigt reducerar såväl partikelburna emissioner, såsom mögel och mykotoxiner, som flyktiga organiska ämnen inklusive luktämnen. En affärsplan har utvecklats som visar på ett marknadsbehov av produkten. Bolaget cTrap AB bildades i juni 2013.

Resultat och förväntade effekter

cTrap-duken är en unik produkt med hög adsorptionseffektivitet och - kapacitet i kombination med en nästan obefintlig resistens för vatten i gasfas. Av affärsplanen framgår att det finns ett marknadsbehov av cTrap och att det föreslagna priset för slutkund är realistiskt. I inledningsskedet kommer vi att söka samarbete med professionella skadeutredare samt kommunala fastighetsbolag i syfte att få acceptans för produkten med tillämpningar i skolor, förskolor, äldreboende mm.

Upplägg och genomförande

Tyngdpunkten lades vid utarbetande av affärsplan med marknadsbedömningar samt organisations- och försäljningsstrategier, uppskattning av marknadens storlek, priskänslighet mm. Diskussioner med externa byggmaterialexperter från högskola och byggindustrin ledde till nya test i reella skadefall (där cTrap resulterade i förbättringar av upplevd luftkvalitet och gjorda luftmätningar) samt ytterligare laboratoriestudier bl a omfattande långtidsstabilitet upp till 10 år med accelererad åldring i klimatkammare.

Externa länkar

cTrap

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.