Samverkan kring nya material

Diarienummer 2018-04889
Koordinator SwedNano Tech AB
Bidrag från Vinnova 1 100 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - juli 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Funktionella material, nanomaterial och nanoteknik kan appliceras i många branscher. IT, bioteknik, medicinteknik, cleantech, kemisk industri, transport och energi är några av de områden som adresseras av de svenska satsningarna på grundläggande nano- och materialforskning. Men kunskapen om nanoteknologins möjligheter i flera av dessa branscher är ganska låg. Syftet med projektet samverkan kring nya material är att vidareutveckla föreningens strategi för att involvera nya målgrupper, samverka med nya aktörer och initiera omställningen till hållbar materialanvändning.

Förväntade effekter och resultat

Målet är att öka engagemanget för hållbara in materialinnovationer samt att skapa forum för framgångsrika samarbeten. Specifika mål är att: identifiera företagsmedlemmarnas behov och finna content providers för detta, t ex IP , finansiering, management identifiera behov av materialkompetens i andra branscher, skapa en Material´s toolbox för resp bransch skapa mötesplatser för olika syften och målgrupper t ex B2B/matchmaking, inspiration och nätverkande (NanoForum), erfagrupper, expertsamtal (investerare, IP, lagstiftning etc)

Planerat upplägg och genomförande

1. implementera en digital kommunikationsplattform för kunskapsdelning 2. skapa samarbeten med content providers för att möta startup- /tillväxtföretagens behov 3. initiera möten med storföretag, open innovation 4. bygga ut NanoForum med investerarmöten, matchmaking 5. bredda området till funktionella material, från nanomaterial

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.