Säkra stadens kritiska flöden i hållbara rörsystem avseende distribution och kvalitet

Diarienummer
Koordinator TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI - FOI Linköping
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Syfte och mål

Syftet var att för området rörbunden infrastruktur skapa ett sektorsövergripande konsortium med forskningsutövare och intressenter som bas för vidare forskning. Mål för denna forskning är att med delvis nya tekniska lösningar möjliggöra en snabb detektion och precisa åtgärder vid problem i rörbunden infrastruktur. Uttalat delmål är att gå vidare mot en fas B ansökan i Vinnovas utlysning i detta program. Målet anses som uppfyllt då man har skapat ett konsortium enligt syftet som arbetar för en ansökna till fas B.

Resultat och förväntade effekter

Under projekt A har man beslutat att gå vidare till en B-ansökan. Inom konsortiet ställer man upp med medfinansiering i form av eget arbete och kontanta medel på ca 10 MSEK vilket möjliggör en ansökan på maxbeloppet. Konsortiet består av de flesta deltagarna i A-projektet samt ytterligare intressenter. Kontakter har även tagits med flera andra konsortier inom området och funnit att det är lämpligt att knyta samman forskningen i fas C. Diskussioner förs även med fler forskningsutövare.

Upplägg och genomförande

En workshop och ett flertal mötet har hållits inom projektet. Projektet sågs mycket positivt av intressenterna och projektledningen fick i uppdrag att med A-projeketets konsortium gå vidare mot en B-ansökan. Arbetsgrupper baserade på respektive teknik har fortsatt med flera möten med intressenter för att planera och prioritera vad som ska lösas inom projektet. I grupperna har även medfinansiering tagits upp. Utöver detta har forskningsutövarna gemensamt planerat B-ansökan. En marknadsbehovsanalys har utförts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-02529

Statistik för sidan