Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Omvärldsbevakning Kommunal IoT

Diarienummer
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för informatik
Bidrag från Vinnova 525 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - oktober 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med detta projekt var att tillhandahålla en samlad överblick av spridningen av IoT i svenska kommuner. I och med detta har vi även identifierat incitamentsstrukturer att anamma IoT, samt kartlagt inom vilka kommunala verksamhetsområden man företrädelsevis valt att satsa på denna typ av teknik. Även pågående IoT-satsningar inom den internationella arenan har studerats i syfte att tillhandahålla goda exempel och inspiration.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har genom kartläggningen av kommunal IoT-användning givit en samtida bild av hur IoT uppfattas i svenska kommuner vilket skapar ett underlag för att rikta framtida satsningar och åtgärder i syfte att öka upptaget av ny teknik i offentlig sektor.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts som en intervjustudie där IT-chefer eller person i motsvarande roll i respektive kommun kontaktats för en telefonintervju. Vidare har en webbaserad internationell utblick genomförts. Kommunerna har slumpvis valts ut och frågorna som ställts har följt ett standardiserat frågeformulär. Svaren har analyserats och sammanställts för att visa på gemensamma mönster och trender. En begränsning är fokuset på just IT-chefer, men resonemanget har varit att en person med centralt ansvar för IT borde kunna tillhandahålla information kring IoT i respektive kommun.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04565

Statistik för sidan