Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ny tillverkningsteknik för minnesmetallskum

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för material- och tillverkningsteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - april 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet har varit att demonstrera pulvermetallurgisk tillverkning av minnesmetall med kontrollerad porositet. Minnesmetallstrukturer kan uppvisa superelastiska egenskaper. Förutsättningen för detta är att sammansättningen och strukturen är helt homogen i hela materialet. Detta kan inte skapas med t ex gjutning och pulverteknik är då ett möjligt sätt. Resultaten av projektet visar att det uppställda målet är nått.

Långsiktiga effekter som förväntas

Minnesmetallpulver för det tänkta ändamålet måste ha rätt legeringssammansättning och kemi. Tillverkning av porös minnesmetallstruktur (NiTi) har åstadkommits genom formning och konventionell sintring. Genom styrning av materialstruktur och porositet har detaljer med superelastiska egenskaper och kompressionshållfasthet på upp till 2000 MPa erhållits. En bas för vidare forskning och produktutveckling har skapats.

Upplägg och genomförande

Projektet har bedrivits vid Chalmers tekniska högskola, Material- och tillverkningsteknik. Homogent gasatomiserat pulver av minnesmetall, NiTi, har införskaffats. Grundläggande sintringsstudier har gjorts för att ta reda på när och hur pulvret kan sintras. För formning av provkroppar har så kallad stärkelseformning använts. Tanken är skapa artificiell porös struktur. Materialets kemiska och mekaniska egenskaper har utvärderats med DSC, XRD, SEM, optisk mikroskopi och materialprovning. Arbetet har utförts med stöd av post-doc och examensarbetare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02026

Statistik för sidan