Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Multifuntionella Materialsystems Processbarhet, MultiMaP

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - Saab Aerosystems
Bidrag från Vinnova 3 900 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - september 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet för projektet var att att hitta karaktäriseringsverktyg för att på ett tidigt stadium kunna bedömma processbarheten hos ett nytt material (exempelvis kolnanorörsförstärkt prepreg). Såväl det arbete som bedrivits inom området producerbarhet hos kolnanorörsförstärkt prepreg som inom området veckbildningsmekanismer hos multi-stackad prepreg har resulterat i forskningsrön som tidigare varit okända och en säkrare metodik för prediktering av hur väl de nya materialen kommer att bete sig under tillverkningsprocessen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Som ett resultat av detta projektet har metoder tagits fram för att i ett mycket tidigt skede utvärdera potentialen och tillämpbarheten hos ett nytt prepregbaserat kompositmaterial. Genom att i ett tidigt skede etablera kunskap kring specifika tillverknings- och materialtekniska egenskaper kring ett nytt material bör de tekniska och ekonomiska riskerna kunna reduceras när sådana material introduceras i kommersiella komponenter. även ledtiderna för ett införande av ett nytt material bör kunna kortas till följd av resultaten.

Upplägg och genomförande

I projektets initiala skede inriktades arbetet mot att verifiera och vidareutveckla metoder för att karaktärisera processbarheten hos slagseghetsmodifierade kompositmaterial Metoderna har sedan delvis applicerats på ett kolnanorörsmodifierat prepreg material under projektets slutskede. Arbete med att tillverka och karaktärisera egenskaper hos ett kolnanorörsmodifierat kompositmaterial har även utförts under projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01257

Statistik för sidan