Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Jordbruk och AI i klimatets tjänst

Diarienummer
Koordinator HS Hushållningssällskapens Service AB
Bidrag från Vinnova 6 880 879 kronor
Projektets löptid november 2020 - december 2022
Status Avslutat
Utlysning AI - Spets och innovation
Ansökningsomgång AI i klimatets tjänst

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet var att skapa en klimatpositiv styrfilsmodell som ett beslutsverktyg för nästa nivå på precisionsodling samt att utvidga och förbättra Hushållningssällskapets webbaserade beslutsstödssystem Markkartering.se, för att stödja klimatvänlig och effektiv matproduktion så mycket som möjligt. En öppen matematisk plattform, Lodyn, har skapats där vi aktivt söker samarbete både inom och utanför Sverige. Lodyn baseras enbart på OpenSource-komponenter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektresultaten indikerar att grundförutsättningarna (jordegenskaper och topografi) förutsäger 60- 80% av faktisk skörd, med 10% noggrannhet. Med gödningsdata och satellitdata förbättras förutsägelsen med 10-20%. Utifrån detta skapas nya användargränssnitt i markkartering.se för att definiera gödselgiva på operativ yta (20-50 meter) baserade på AI-modeller beräknade från satellitdata (Sentinel-2) och från topografisk data. Kommande projekt kommer att skapa fler användargränssnitt.

Upplägg och genomförande

Projektet samlade in så mycket data som möjligt från skånska lantbruk. Utvärderingsdata är skördekarteringen, kontinuerlig mätning med IR-sensor. Datainsamlingen har varit mycket tidsödande beroende på frånvaron av standarder och fungerande tekniska metoder inom svenskt jordbruk. Situationen kan sammanfattas som att jordbruksmaskiner samlar data men data används inte operativt. Antal gårdar är relativt få och belägna på ungefär samma bördighetsklass. Den totala fältytan är 24 550 hektar.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 februari 2023

Diarienummer 2020-03375

Statistik för sidan