Innovativ teknik för framtidens akutsjukvård

Diarienummer 2015-00382
Koordinator Region Skåne - IT/MT Service SUS
Bidrag från Vinnova 10 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - december 2017
Status Beslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2015 (vår)

Syfte och mål

Akutsjukvården har stora utmaningar; överbelastning och långa väntetider för patienter - något som förvärras i framtiden med vår åldrande befolkning. Redan nu ökar antalet besök på akutmottagningar och efterfrågan på prehospitala insatser. Vår utmaning är att ta fram innovativ teknik som effektiviserar akutsjukvården genom att förmedla information mellan olycksplatsen/patientens hem och berörda sjukvårdsverksamheter där video, medicintekniska produkter och system för ambulanssjukvård kan kopplas samman på ett flexibelt, tillförlitligt och användarvänligt sätt.

Förväntade effekter och resultat

Då realtidsbilder förmedlas in till akutmottagning eller rådgivande specialistkliniker möjliggörs både bättre förberedelse och prioriteringar vid ankomst till akutmottagning samt effektivare patientbedömning/diagnosstöd åt ambulanspersonalen. Tidigare triagering resulterar i minskad inläggningsgrad och ökad ambulanstillgänglighet. Relevanta medicintekniska produkter och system integreras till ett sammanhängande verktyg genom hela vårdkedjan. Dessa behovsanpassade och innovativa produkter öppnar affärsmöjligheter både internationellt som nationellt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att följa ett flöde med teknikutveckling, utvärdering och till sist införande av lösning. Utvecklingen kommer att ske iterativt med återkoppling till utvecklare i projektet så att slutanvändarnas behov är i fokus men där den framtida systemlösningen hålls samman så att den hanterar båda fokusområdena på ett integrerat och användarvänligt sätt. Detta ger möjlighet till tidiga kliniska utvärderingar av systemet inom Region Skåne och ett referenslandsting där vi kan utnyttja synergieffekter runt kunskapsöverföring i samarbetet sjukvård/akademi/näringsliv.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.