Glass Reality

Diarienummer
Koordinator NATIONAL ELECTRIC VEHICLE SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - oktober 2017
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång Elektronik, mjukvara och kommunikation - en satsning inom FFI

Syfte och mål

Projektet Glass Reality har syftat till att undersöka möjligheterna att utnyttja glasytorna i fordon för interaktiva och/eller informationsändamål. Målet har varit att kartlägga befintlig och kommande teknik som en grund till vidare FoU-projekt och med det slutgiltiga målet implementation i produktionsfordon. Projektet har uppfyllt målsättningen.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har undersökt tre spår: ”Camera Monitoring System”, ”Körrelaterade förardisplayer för feedback” samt ”Interaktiva glas för input och feedback”. Mognadsgraden ur ett teknik- och användar-perspektiv har undersökts för samtliga spår och möjliga koncept för fortsatta FoU-projekt har identifierats med det slutgiltiga målet att implementera teknikerna i produktionsfordon. Parterna har också byggt kunskap för vidare FoU-aktiviteter inom området och identifierat gemensamma intresseområden.

Upplägg och genomförande

NEVS har varit projektkoordinator och ansvarig projektledare. Projektet har genomförts i nära samarbete med de övriga projektparterna; Semcon och RISE. NEVS, Semcon och RISE har delat på ansvaret att leda de olika arbetspaketen och samtliga parter har varit aktiva i samtliga arbetspaket. Samarbetet mellan projektparterna har fungerat mycket bra.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.