Glass Reality

Diarienummer 2016-05404
Koordinator NATIONAL ELECTRIC VEHICLE SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - oktober 2017
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Ansökningsomgång Elektronik, mjukvara och kommunikation - en satsning inom FFI

Syfte och mål

Projektet Glass Reality har syftat till att undersöka möjligheterna att utnyttja glasytorna i fordon för interaktiva och/eller informationsändamål. Målet har varit att kartlägga befintlig och kommande teknik som en grund till vidare FoU-projekt och med det slutgiltiga målet implementation i produktionsfordon. Projektet har uppfyllt målsättningen.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har undersökt tre spår: ”Camera Monitoring System”, ”Körrelaterade förardisplayer för feedback” samt ”Interaktiva glas för input och feedback”. Mognadsgraden ur ett teknik- och användar-perspektiv har undersökts för samtliga spår och möjliga koncept för fortsatta FoU-projekt har identifierats med det slutgiltiga målet att implementera teknikerna i produktionsfordon. Parterna har också byggt kunskap för vidare FoU-aktiviteter inom området och identifierat gemensamma intresseområden.

Upplägg och genomförande

NEVS har varit projektkoordinator och ansvarig projektledare. Projektet har genomförts i nära samarbete med de övriga projektparterna; Semcon och RISE. NEVS, Semcon och RISE har delat på ansvaret att leda de olika arbetspaketen och samtliga parter har varit aktiva i samtliga arbetspaket. Samarbetet mellan projektparterna har fungerat mycket bra.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.