Gemensamt ramverk av standards för interoperabilitet och förändringsledning

Diarienummer 2015-06404
Koordinator SWEDISH MEDTECH SERVICE AKTIEBOLAG - SJUKVÅRDSLEVERANTÖRERNAS SERVICE AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 10 227 686 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - januari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

StandIN projektet syfte och mål syftar att utveckla framtidens vårdinformationssystem. Projektet tar avstamp från nuläget och visar på alternativa framtida möjligheter med internationella standarder. Projektets resultat kan då bidra till att vara ett stöd för leverantörer i deras produktutveckling, vara stöd för att uppnå interoperabilitet mellan olika system och lösningar samt fungera som ett stöd i kravställande från kunderna vid en upphandling.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har identifierat 70 int standarder som gäller för verksamhet, informationshantering och teknik inom vården. 18 av dessa är relevanta standarder och gäller teknisk interoperabilitet som varit proj huvudfokus. Dessa 18 standarder har beskrivits på ett fördjupat sätt. Proj redogör de olika standardernas möjligheter och inbördes beroenden och behovet av fortsatt arbete. Proj redovisar möjligheter att forma framtidens vårdinformationssystem genom standardisering baserat på verksamhetens villkor och behov. Res har presenterats nationellt och internationellt.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes tillsammans med representanter för svensk vård och omsorg, företag, myndigheter samt nationella specialister på verksamhetsutvecklingsområdet. Projektorgansationen har bestått av en styr- projekt- och referensgrupp samt externa granskare med uppdrag att regelbundet återkopplat på projektets månatliga delleveransrapporter. Projektarbetet genomfördes dels via fysiska möten dels via telefonkonferenser. Statusrapporter skrevs inför styrgruppens veckovisa möten.

Externa länkar

http://medtech4health.se/standin/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.