Framtidens skyltar visar vägen- del 2

Diarienummer
Koordinator ACCUS AB
Bidrag från Vinnova 3 250 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Cirkulär ekonomi
Ansökningsomgång Utvecklings- och innovationsprojekt

Syfte och mål

Utvecklingsprojektet bidrar till att påskynda omställningen till en cirkulär ekonomi genom att designa och erbjuda hållbara cirkulära skyltprodukter och affärsmodeller för exteriör och interiör företagskommunikation. Projektet lägger grunden till ett slutet materialkretslopp genom utveckling av system för recirkulering av material. Projektet kommer att kommuniceras både inom och utom skyltbranschen för att att inspirera, framför allt näringslivet, till fler cirkulära affärsmodeller och produkter.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas resultera i ett nationellt exempel på hur ett skyltföretag reellt kan tillämpa cirkulär ekonomi genom innovation av cirkulära skyltprodukter, affärsmodeller och system för recirkulering. Avsikten är att påskynda omställningen till cirkulär ekonomi vilket ger hållbar tillväxt och nya jobbtillfällen. Projektets effekter bidrar till de nationella miljömålen genom främjandet av en mer hållbar konsumtion samt minskning av avfall, råvaruutvinning och energianvändning.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet tar sin utgångspunkt i resultaten från förprojektet med en projektplan bestående av sex arbetspaket. Inom arbetspaketen Utveckling av affärsmodeller, Produktdesign och System för recirkulering utvecklas de tre centrala dimensionerna i projektet och där ligger även projektets tyngdpunkt. Arbetspaketen Styrning, Kommunikation, spridning och intressentdialog och Studie av cirkulär ekonomisering i praktiken är stödjande för de centrala arbetspaketen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 september 2017

Diarienummer 2017-03166

Statistik för sidan