Förstudie nationellt AI Center

Diarienummer 2018-02986
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 990 000 kronor
Projektets löptid juli 2018 - november 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Förstudien har levererat ett konkretiserat koncept på nationellt AI centrum innehållande organisation (struktur, styrning, bemanning, partnerskap), tjänsteerbjudande, resursbehov, budget och finansiering, arbetsprocesser, medlemskap struktur, Avtalsförslag, koppling till andra satsningar och lokalbehov. Viktiga delleveranser är: Prospekt för partnerskap Omvärldsanalys Studieresor Ansökan för basfinansiering av AI Innovation of Sweden (Vinnova) Ansökan för basfinansiering av AI Innovation of Sweden (VGR) Partneravtal Alla uppsatta mål i ansökan är uppfyllda

Resultat och förväntade effekter

Det framtagna konceptet på nationellt AI centrum uppfyller de effekter som beskrivs i ansökan: - En miljö i världsklass där tillgången till stora mängder unika och intressanta data kommer att locka till sig forskare - Utgöra en samlingspunkt för tillämpade AI-relaterade projekt och generering av data - Möjliggöra korsbefruktning av AI kunskap mellan olika tillämpningsområden - Utveckla metoder och infrastruktur för att hantera stora mängder data i syfte att effektivt träna AI algoritmer - Ha en hög internationell profil. - Komplettera och stödja svenska initiativ inom AI

Upplägg och genomförande

Projektet har genomfört en analys- och syntesfas och genomfört 100 tals intervjuer med intressenter och ett 10 tal workshops. Projektet har förankrats i en styrgrupp som möts 13 gånger under projekttiden.

Externa länkar

The project home page

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.