Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Former för utveckling och förvaltning av offentliggemensamma digitala resurser

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 1 894 302 kronor
Projektets löptid december 2013 - november 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har utvecklat kunskap om förutsättningarna för utveckling och förvaltning av offentliggemensamma resurser. Projektet har utifrån projektmålen identifierat ett stort antal offentliggemensamma resurser i landet och valt ut ett antal för djupare studium. I slutrapporten har ett stort antal slutsatser och ny fördjupande kunskap kunnat dras kring de sju samverkansdimensionerna normativ, regulativ, performativ, relationell, semantisk, presentativ och teknisk.

Resultat och förväntade effekter

I projektet har vi visat hur samverkan kring offentliggemensamma digitala resurser förutsätter samspel och samstyrning sju viktiga samverkansdimensioner. Utifrån dessa har vi kunnat dra slutsatser kring hur aktörer på strategisk, taktisk och operativ nivå kan skapa bättre förutsättningar för att utveckla och förvalta offentliggemensamma digitala resurserna i komplexa organisatoriska och digitala landskap. Så att dessa kan hanteras med effektivitet och med låg friktion i aktörssamverkan.

Upplägg och genomförande

RESONANS har genomförts genom en kartläggningsstudie och åtta diagnostiska fallstudier. I kartläggningsstudien har offentliggemensamma digitala resurser identifierats i öppna källor. Utifrån detta har vi kunnat identifiera viktiga trender i utvecklingen. De åtta diagnostiska fallstudierna har utförts genom intervjuer, dokument- och systemstudier; därigenom har på djupet redovisats en mängd viktiga framgångsfaktorer och hinder i sju samverkansdimensioner som lägger en viktig grund för framtida organisering och utveckling av offentliggemensamma digitala resurser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-04936

Statistik för sidan