Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Effektivt produktionssystem för invändig lågfriktionsbehandling av komponenter

Diarienummer
Koordinator Applied Nano Surfaces Sweden AB
Bidrag från Vinnova 2 531 000 kronor
Projektets löptid mars 2015 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2014-06236sv.pdf (pdf, 1302 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

De konkreta projektmålen som sattes upp i ansökan har samtliga uppfyllts. Kompetensuppbyggnad har genomförts genom publicering av vetenskapliga artiklar, seminarium, workshops och konferenser där resultat presenterats. Ett nytt verktygskoncept för Triboconditioning av invändiga hål för standardmaskin har tagits fram och processkapabiliteten verifierats och dokumenterats i produktionstester i fulltakt hos ANS. Riktlinjer för industrialisering av Triboconditioning har tagits fram och dokumenterats.

Långsiktiga effekter som förväntas

Behandling av kamföljarrullar och vipparmar med Triboconditioning har hittills klarat alla verifieringsprov och kan med stor sannolikhet ersätta dagens lösningar. Behandlade kamföljarrullar resulterade i lägre friktion än motsvarande referens (upp till 5 gånger lägre). Behandlade kamföljarrullar går för närvarande i motortest hos Scania där en första inspektion passerats efter 500 timmar. Resultat levererade i projektet har definitivt bidragit till att närma sig målen beskrivna i FFI-programmet ”Hållbar Produktion”.

Upplägg och genomförande

Triboconditioning av komponenter har gjorts i en standardmaskin hos ANS med ett nytt, hydrauliskt verktygssystem speciellt konstruerat för behandling av kamföljarrullar. Kontrollplan och arbetsinstruktioner har använts vid produktionstesterna vilka också föregåtts av en mätsystemanalys. PFMEA har genomförts tillsammans med Volvo och Gnutti Carlo innan produktionstesterna utfördes. Resultat från behandling av kamföljarrullar och vipparmar har verifierats genom friktions- och nötningstester i rigg, geometriska och kemiska analyser samt motortester

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 februari 2020

Diarienummer 2014-06236

Statistik för sidan