Diabetes Intervention och Monitorering System

Diarienummer 2018-01056
Koordinator MaishaBit AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Syftet är att designa, utveckla och implementera en patientcentrerad eHealth-plattform. Enligt WHO ökningen av diabetes leder till en högre risk för att utveckla föjldsjudomar såsom hjärtsjukdom, blindhet, stroke och njure, vilket kräver enorma diabetesutgifter. På grund av detta är MaishaBits primära syfte att bidra till att uppfylla det hållbarautvecklingsmålet nr 3.4 som är att "före 2030, minska med en tredjedel för tidig dödlighet från icke-smittsamma sjukdomar genom förebyggande och behandling och främja välbefinnande särskilt i utvecklingsländer".

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effektiva resultatet efter ett år är tillförlitlighet, skalbarhet, driftbarhet och säkerhet för e-hälso plattformen. Dessa resultat kommer att säkerställa marknadsandelar och ekonomisk tillväxt både nationellt och internationellt samt det framtida behovet av ytterligare utveckling av systemet. Förväntade effektiva resultatet efter fem år är ännu mer utvecklad version som ska implementeras på minst 10 sjukhus och fem primära kliniker både nationellt och internationellt. De förväntade resultaten är bättre vårdhantering och ett hälsosammare samhälle.

Planerat upplägg och genomförande

Första fasen är att ansöka om etikgodkännande för att skydda patienterna medan e-hälso plattformen vidareutvecklas i nära samarbete med patienter och vårdpersonal. Andra fasen är att testa e-hälso plattformen i labbet för att identifiera plattformens funktionalitet och justera eventuella fel. Tredje fasen är att verifiera och validera e-hälso plattformen i en operativ miljö. Slutfasen är att demonstrera prototypen i relevant verklig eller simulerad miljö och att lansera "beta" -version av systemkomponenten och konfigurationsstyrd.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.