Detektion av defekter under ståltillverkning

Diarienummer 2017-02535
Koordinator Swerea KIMAB AB - Swerea KIMAB AB, Kista
Bidrag från Vinnova 970 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - maj 2018
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Metalliska material
Ansökningsomgång Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft - genomförbarhetsstudier

Syfte och mål

Projektet syftar att utvärdera prestanda och begränsninger hos olika IR-avbildnings-/termografitekniker och -system vad gäller förmåga att detektera ytdefekter i olika steg inom stålbearbetning. Studien kommer att omfatta olika experimentella labuppställningar för utvärdering av bildanalystekniker för detektering av olika typer av defekter. Resultatet av studien kommer att belysa fördelar och begränsningar i olika system. Ett förslag till fortsatt utveckling och användning av systemen kommer att läggas fram.

Förväntade effekter och resultat

On-line detektering av defekter kommer att leda till högre produktkvalitet och ökat produktionsutbyte, vilket kommer att bidra till att förbättra den svenska stålindustrins konkurrenskraft. Dessutom kommer en snabbare återkoppling till produktionen att innebära ökad resurseffektivitet och minskad energi- och materialåtgång. Detektion av defekter vid ståltillverkning kommer också att öppna en ny marknad för den svenska IR-avbildnings- och termografibranschen, som därmed kan stärka teknikens tillväxtpotential i industriella tillämpningar.

Planerat upplägg och genomförande

Online kvalitetskontroll för detektion av ytdefekter kommer att implementeras stegvis: - Projektet kommer först att demonstrera fördelarna med termografi på fallstudier som väljs ut av de industriella projektparterna. - Övriga medlemmar i Jernkontoret kommer sedan att erbjudas att testa teknikerna i sina anläggningar. - Teknikerna kan också komma att utvärderas för såväl andra metaller som icke-metalliska material.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.