Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Detektion av defekter under ståltillverkning

Diarienummer
Koordinator Swerea KIMAB AB - Swerea KIMAB AB, Kista
Bidrag från Vinnova 970 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - maj 2018
Status Avslutat
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Viktiga resultat som projektet gav

I genomförbarhetsstudien har demonstrationer i olika labb och industriella miljöer påvisat tydliga fördelar med IR-avbildning för upptäckt av defekter i stålprodukter, särskilt gällande sprickor som inte är synliga med konventionella bildkameror.Ett förslag till fortsatt utveckling har tagits fram, med syfte att dels införa IR-bildteknik i industriella stålproduktionssystem genom att bygga en robust IR-bildprototyp med tillhörande bildbehandlingsverktyg, dels undersöka avancerade polarimetriska IR-kameror för att ytterligare förbättra detektionsförmågan.

Långsiktiga effekter som förväntas

Genomförbarhetsstudien har: - m.h.a. framgångsrika laboratorieexperiment bekräftat de tydliga fördelarna med IR-bildbehandling för detektion av sprickor i heta produkter, - betonat de möjligheter som bildanalysverktyg erbjuder för att automatisera defektdetektering för processövervakning och kvalitetskontroll, - understrukit behovet av att utveckla kamerahus som är kompatibla med produktionsmiljöer. Nästa projektfas kommer att främja implementering av kvalitetskontroll på varma och kalla stålprodukter i olika produktionsprocesser.

Upplägg och genomförande

- Varma produkter (stång från Ovako, plåt från SSAB): Detektering av sprickor visade sig vara relativt enkelt med konventionella IR-kameror. Goda kontraster erhölls både med MWIR- och LWIR-kameror. Bildbehandlingsverktyg kan ytterligare förbättra detektion av sprickor och möjliggöra automatisering. - Kalla produkter (plåt från SSAB med tryck eller oxider) Defekter kan detekteras genom att med MWIR- eller LWIR-kameror mäta skillnader i reflektans mellan områden med och utan defekter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 juni 2017

Diarienummer 2017-02535

Statistik för sidan