Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Avstressande utemiljökvaliteter i arbetsområden för ökad trivsel, samarbete och produktivitet

Diarienummer
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - augusti 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Etapp 1: Att visa aktörer inom bygg/fastighet på möjligheter till avstressning med bättre miljökvaliteter för ökad trivsel och produktivitet, planera etapp 2 med delsstudier att förbättra, och mäta effekter, etapp 3 att utveckla värderingskriterier för certifiering av restorativa arbetsmiljöer, särskilt avseende miljöpsykologiska aspekter vilket saknas i etablerade certifieringssystem. Här kan Sverige gå i bräschen. Måluppfyllelse etapp 1: Mkt stort intresse. Antalet parter till etapp 2 har mer än fördubblats (6 bygg/fastighetsbolag, fyra universitet)

Långsiktiga effekter som förväntas

Pilotstudien av KI campus visar att åtta miljökaraktärer som svensk forskning identifierat som värdefulla kan identifieras och klassas av både experter och lekmän, att stressen på KI är stor och varierar mellan olika personalkategorier, och att miljöupplevelser och trivseln varierar mellan olika delområden med olika kvaliteter. KI saknar små utplatser för enskilda hus för fika, samtal och socialisering. Att skapa sådana förväntas öka trivsel, trygghet, samarbetsvilja och produktivitet. Utkast till standards för kvalitetsvärdering har tagits fram att vidarutveckla i etapp 2

Upplägg och genomförande

Parterna fortbildades om relevant forskning. KI-enkäten analyserades och diskuterades. Hur man skapar ´naturintryck´ inomhus har studerats. Parterna tog fram projekt för test och utveckling av kvalitetskriterier i steg 2. 20 delstudier spänner från tidig översiktlig planering, över projektering, bygg och drift. Arbetsplatsers trivsel, stress och produktivitet kan påverkas av miljökvaliter på flera hundra meters avstånd, dvs av allmän mark och andra fastigheter, varför samverkan mellan fastigheter och kommun blir en viktig del, och kriterium för hållbar stadsbyggnad

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-04276

Statistik för sidan