Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Additivering av miljöanpassade smörjmedel

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Bidrag från Vinnova 2 100 000 kronor
Projektets löptid september 2008 - augusti 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

övergripande mål är ökad kunskap, ökad kompetens och tätare nätverk. ökad kunskap om miljöanpassade smörjmedel och möjligheter att utveckla framtidens smörjmedel med högt ställda krav för ett uthålligt samhälle. ökad kompetens hos forskarna innebär såväl högre vetenskaplig nivå men också en fördjupning av förståelsen mellan industri och akademi. Ett tätare nätverk omfattande främst två forskargrupper men också förbättrade kontakter mellan gruppernas respektive nätverk. Projektet har en tvärvetenskaplig karaktär och ska brygga ihop förståelsen av skräddasydda smörjmedels kemiska struktur och dess mekaniska effekter i smorda kontakter. Syftet är även att ytterligare utveckla miljöanpassade smörjmedel för ett hållbart samhälle. Det vetenskapliga målet är att formulera en modell för optimering av additiv för minimering av nötning och kontroll av friktion i miljöanpassade smörjmedel. Att utgående från basvätskans och additivens egenskaper skapa underlag för att prediktera funktionen i olika smorda tillämpningar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet syftar till att stärka kopplingen mellan forskning inom tribologi och industriell tillämpning av forskningsresultat inom produktutveckling av smörjmedel. Under projektet kommer delresultat att presenteras i samband med nationella och internationella seminarier/konferenser. Resultaten ska även publiceras i vetenskapliga artiklar.

Upplägg och genomförande

Att med en utförlig experimentell studie av modellförsök ge underlag för validering i komponentförsök Statistisk försöksplanering används för att designa försöksupplägget. Studien omfattar syntetiska estrar med olika polaritet samt olika additiv och olika additivkoncentration. Studien omfattar även olika material och kontaktförhållanden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01001

Statistik för sidan