Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Internationell samverkan för innovationer med aktörer i Brasilien, i samverkan med EMBRAPII

Med detta erbjudande vill Vinnova ge svenska aktörer, så som företag eller forskningsinstitut, möjlighet att tillsammans med brasilianska aktörer genomföra forsknings- och innovationsprojekt.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Forsknings- och innovationsprojekt tillsammans med brasilianska aktörer och Embrapii Institut

Vem kan söka?

Svenska företag tillsammans med forskningsorganisationer, som universitet, högskolor eller forskningsinstitut samt kommuner vid intresse

Hur mycket kan ni söka?

Vinnova kan bevilja upp till 3 miljoner kronor per projekt. Den totala budgeten är 24 miljoner kronor. Vi avser finansiera 8-10 innovationsprojekt. Ersättning gäller enbart svenska aktörer. Brasilianska aktörer ska samarbeta med Embrapii institute.

Viktiga datum

 • Utlysningstext för erbjudandet

  Tips: För att skapa en PDF med all information om erbjudandet klickar du Ctrl+P och väljer PDF för att spara innehållet.

  • Denna utlysning sker i samarbete med ”Sweden Brazil Innovation Initiative”. Sverige och Brasilien har signerat ett strategiskt partnerskapsavtal med syfte att öka innovationssamarbeten mellan industri och forskningsorganisationer i de båda länderna. Vinnova och EMBRAPII signerade i oktober 2019 ett MoU för att ytterligare stärka samarbetet.

   Utlysningen riktar sig till svenska företag i samarbete med ett eller flera företag, forskningsorganisationer såsom universitet, högskolor eller forskningsinstitut i Sverige. Kommuner eller regioner kan också delta om intresse finns.

   Det måste finnas minst två svenska aktörer och minst en ska komma från näringslivet och en från akademi eller forskningsinstitut. På samma sätt måste två Brasilianska aktörer ingå i samarbetet, där en part ska vara ett EMBRAPII institut (unit).

   I denna utlysning ges stöd till gemensamma forsknings- och innovationsprojekt med brasilianska aktörer inom områdena hälsa, gruvor, bioekonomi, och hållbara städer. Prioriterade områden inom dessa fyra tematiska områden finns i avsnitt 2.

   Med detta stöd vill vi ge svenska aktörer möjlighet att tillsammans med brasilianska aktörer genomföra gemensamma forsknings- och innovationsprojekt med start under det andra kvartalet 2024.

   Sökande ska ha som mål att i internationell samverkan genomföra forsknings- och innovationsprojekt med brasilianska aktörer som ska generera hållbara lösningar med både marknadspotential och möjlighet att hantera samhällsutmaningar. Företagen som deltar ska genom samarbete ges möjligheten att stärka sin utveckling, konkurrenskraft och internationalisering.

   Vinnova vill verka för en jämställd samhällsutveckling genom att ge projektparter med både kvinnor och män i nyckelpositioner ökade möjligheter till utveckling.

   Vinnova kan bevilja upp till 3 miljoner kronor per projekt, som kan pågå två till tre år. Den totala budgeten i denna utlysning är 24 miljoner kronor. Med detta avser vi finansiera cirka 8 till 10 innovationsprojekt.

   Stödet från Vinnova omfattar enbart de svenska aktörerna. De brasilianska aktörerna ska samarbeta med EMBRAPII Institut enligt instruktion nedan.

   Information om EMBRAPII

   Brazilian Agency for Industrial Research and Innovation (EMBRAPII), Brazil EMBRAPII is the Brazilian Agency for Industrial Research and Innovation, a Social Organization connected to the Ministry of Science, Technology, Innovations and Communication (MCTIC), the Ministry of Education (MEC), and the Health Ministry. EMBRAPII’s operating model enables quickness, flexibility, and reduced risk in supporting companies’ RD&I projects.

   The non-refundable grants offered by EMBRAPII are invested in projects carried out by companies and research institutions, acknowledged for their excellence, technological focus, and the ability to meet companies´ RD&I demands, called EMBRAPII Units or Poles.

   The resources of the Agency cover up to 1/3 of the value of collaborative projects between companies and EMBRAPII Units or Poles.

   The EMBRAPII resources work in a continuous flow so companies can, at any time, go directly to the EMBRAPII Units and Poles, negotiate, and contract their projects in a simple and non-bureaucratic way.

   For more information go to website

  • Öka samarbete med brasilianska aktörer

   Med denna insats vill vi öka forsknings- och innovationssamarbete med brasilianska aktörer som ska generera hållbara lösningar med både marknadspotential och möjlighet att hantera samhällsutmaningar. Organisationerna som deltar ska genom samarbete ges möjligheten att stärka sin utveckling, konkurrenskraft och internationalisering

   Projektet ska adressera något av följande prioriterade områden:

   Hälsa
   • Öppet för alla hälsorelaterade områden, inklusive digitala lösningar och AI.
   Gruvor 
   • Miljöeffektiva finfördelningsmetoder.
   • Effektivare materialhanteringsprocesser och metoder.
   • Materialåtervinning.
   • Effektivare vattenhantering.
   • Digitalisering, automation, och maskininlärning för effektivare processer.
   Bioekonomi
   • Hållbar skogsförvaltning.
   • Biobaserade material inklusive relaterade processer, teknologiutveckling, affärsmodeller och policyfrågor.
   Hållbara städer
   • Smarta och fossilfria transportsystem för människor och gods.
   • Effektiv vattenhantering.
   • Översvämningsproblematik.
   • Digitala lösningar och AI inklusive datadelning, som stödjer lösningar och utveckling inom ovanstående områden. 

   Vinnova har i uppdrag att främja hållbar tillväxt och samhällsutveckling. Genom Agenda 2030 har världens länder enats om en global överenskommelse och förståelse för vad som kännetecknar hållbar utveckling. Genom våra insatser bidrar vi till det globala åtagandet att nå målen.

   Läs mer om vårt arbete för att bidra till målen i Agenda 2030

   Inom Agenda 2030 har Vinnova särskilt pekat ut klimat och jämställdhet som två centrala hållbarhetsperspektiv som våra finansierade satsningar ska bidra positivt till. Projekt finansierade av Vinnova förväntas därmed ta särskild hänsyn till klimatet och jämställdhetsaspekter.

   En aspekt som Vinnova följer upp och bedömer är om både kvinnor och män på ett jämställt sätt tar del av bidraget, deltar i och har inflytande över projektet. Se avsnitt 8 under aktörskriteriet för mer information.

   En annan aspekt handlar om att analysera och ta ställning till om det finns kön eller genusaspekter som är relevanta kopplat till projektets problemområde, lösningar och nyttiggörande. I denna utlysning ligger frågan inte till grund för bedömning.

   Läs mer om vad vårt arbete för jämställd innovation innebär för dig som söker bidrag från oss

   Utlysningen ska bidra till att fler resultat görs fritt tillgängliga för alla och vetenskaplig publicering ska ske med öppen tillgång. Resultat från forskning och innovation som görs fritt tillgängliga ger ökad möjlighet för fler att bidra till lösningar på samhällsutmaningar.

  • Utlysningen riktar sig till svenska företag i samverkan med ett eller flera företag, forskningsorganisationer såsom universitet, högskolor eller forskningsinstitut. Kommuner eller regioner kan också delta. Det svenska konsortiet ska samarbeta med minst två brasilianska aktörer.

   Bidrag beviljas endast till svenska organisationer. Med svenska organisationer menas även utländska organisationer som har filial eller driftställe i Sverige, förutsatt att kostnaderna i projektet är hänförliga till filialens eller driftställets verksamhet.

   Samtliga deltagande företag måste bevisa sin kapacitet att genomföra projektet och kunna finansiera sin del av projektkostnaden. Företagen måste tydligt kunna beskriva ett konkret mervärde av sitt deltagande i projektet, sin placering i värdekedjan inom projektet samt projektresultatets framtida marknadspotential.

   Projektet i stort ska även kunna påvisa ett uppenbart mervärde av det internationella samarbetet mellan de utvalda parterna från de två länderna samt presentera förslag på framtida projekt. Vi vill se en jämn balans i åtagande mellan parterna, både rörande finansiering och resurser. Detta är något som också kommer att bedömas kopplat till det internationella samarbetet.

  • Aktiviteter det går att söka finansiering för

   Aktiviteterna som ni söker finansiering för ska vara forsknings- och utvecklingsaktiviteter som i huvudsak faller under definitionerna för ”industriell forskning” eller ”experimentell utveckling” enligt definitioner i kommissionens EU-förordning nr 651/2014. 

   Mer information om stödnivåer och definitioner

   Stödberättigande kostnader

   Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom bidrag.

   Läs mer om statligt stöd på vår webbplats
   Se allmänna villkor och stödberättigande kostnader

   Grundläggande förutsättningar för att en kostnad ska vara stödberättigande är att den ska:

   • Bäras av den sökande organisationen. 
   • Vara hänförlig till projektet. 
   • Ha uppkommit under projekttiden.
   • Vara fastställd i enlighet med sökandens vanliga redovisningsprinciper och god redovisningssed. 
   • Vara i enlighet med sökandens interna policy och riktlinjer.

   Redovisning av projektkostnaderna ska i bokföringen vara separerad från sökandens övriga transaktioner.

   Vinnova finansierar inte rutinmässiga eller återkommande ändringar av befintliga varor, tillverkningsmetoder, tillverkningsprocesser, tjänster eller andra pågående verksamheter. Detta gäller även om förändringarna kan innebära förbättringar.

   Vidare finansieras inte marknadsföring och försäljning, ordinarie affärsutveckling som exempelvis lansering av befintligt erbjudande på ny marknad, löpande drift, investeringar i utrustning och verktyg, kvalitetssäkring, certifiering, eller motsvarande som till exempel CE-märkning samt utbildningsinsatser och kurser.

  • Vinnova kan bevilja upp till 3 miljoner kronor per projekt. Den totala budgeten i denna utlysning är 24 miljoner kronor. Med detta avser vi finansiera cirka 8 till 10 projekt.

  • Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav:

   • Ansökan ska vara inskickad elektroniskt via Vinnovas e-tjänst för ansökningar senast 8 februari 2024, klockan 1400.
   • Projektet är inom något av de prioriterade områdena enligt avsnitt 1.
   • Projektbeskrivning på svenska eller engelska enligt mall.
   • CV-bilagor är bifogade.
   • Projektet genomförs i samverkan mellan minst två svenska parter så som företag, och forskningsorganisationer såsom universitet, högskolor eller forskningsinstitut. Minst en part ska komma från näringslivet och en från akademi eller forskningsinstitut. Minst två aktörer ska vara brasilianska, varav en ska vara ett företag registrerat i Brasilien och ett EMBRAPII institut.
   • En skriftlig bekräftelse gällande deltagande från det brasilianska EMBRAPII institutet ska bifogas. Denna läggs in under ”övriga bilagor” i Vinnovas e-tjänst för ansökningar. De brasilianska aktörerna behöver inte läggas in som projektparter i ansökan till Vinnova. Vilka aktörerna är eller deras budget och liknande information ska dock framgå i projektansökan.
   • Projektledaren som ansvarar för rapportering till Vinnova är anställd hos den sökande organisationen.
   • Projektparterna måste tydligt kunna visa att det föreligger en god balans mellan projektparternas insatser och likvärdiga prioriteringar. I ett projekt med två svenska projektparter får en part inte ha mer än 70 procent av projektets budget. I projekt med fler än två parter får ingen part ha mer än 50 procent av projektets budget. Om en eller flera forskningsorganisationer är inblandade i konsortiet, får de inte stå för mer än 50 procent av projektbudgeten.
  • Vad bedömer vi?

   Bedömningen av ansökningarna sker av Vinnova. De projekt som uppfyller de formella kraven enligt avsnitt 5 kommer att utvärderas på tre kriterier: potential, aktörer, och genomförbarhet.

   Potential
   • Projektets konkurrenskraft. Det vill säga på vilket sätt projektresultatet kommer att påverka deltagarnas kunskap, nätverk eller affärsförutsättningar. Exempelvis i form av ökade marknadsandelar, ny kompetens eller nya långsiktiga samarbeten.
   • Konsortiets plan för fortsatt finansiering efter projekttiden, en trovärdig kommersialiseringsprocess och förväntad marknadspotential för den lösning som konsortiet planerar ta fram. Den tänkta produkten, tjänsten eller processen har potential att bidra till en miljömässig eller socialt hållbar tillväxt.
   • Hur väl projektet adresserar något av de angivna områdena inom de prioriterade områdena hälsa, gruvor, smarta städer och bioekonomi.
   • Projektets potential att öka forsknings- och innovationskompetens i Sverige.
   • Den föreslagna lösningens nyhetsvärde och innovationshöjd.
   • Projektets potential att bidra till ökad jämställdhet. Observera att bedömning ska göras utifrån sökandes svar på den obligatoriska frågan under “Projektuppgifter”.
   • Projektets potential att bidra positivt till de globala målen i Agenda 2030, samt minimera de negativa effekterna.

   Aktörer
   • Projektkonsortiet har i tillräcklig utsträckning tillgång till den kompetens och erfarenhet som behövs för att genomföra projektet.
   • Det internationella konsortiets samarbetspotential att ge tydligt mervärde under och efter projektet i jämförelse med ett nationellt projekt.
   • Företaget har förutsättningar att nå den roll och position i branschen eller värdekedjan som krävs för att ta vara på projektresultaten.
   • Projektkonstellationens tillgång till relevant hållbarhetskompetens.
   • Hur väl projektteamet är sammansatt med avseende på könsfördelning, inklusive fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män.

   Genomförbarhet
   • Budget, angreppssätt och projektplan för projektets genomförande är trovärdiga och relevanta.
   • Samverkan mellan parterna i de bägge länderna är nödvändigt och viktigt för projektets genomförande samt att parterna har tydlig nytta av samarbetet.
   • Projektets strategi för hanteringen av immateriella tillgångar är trovärdig.
   • Är deltagandet av svenska och brasilianska aktörer samt genomförande av planerade aktiviteter fördelat mellan aktörerna på ett sätt som är relevant och balanserat?
   • Hur väl relevanta hållbarhetsperspektiv integrerats i projektplanen. Med relevanta hållbarhetsperspektiv avses Agenda 2030 med ett särskilt fokus på klimat och jämställdhet.

   Hur bedömer vi?

   Bedömningen utförs av särskilt utsedda och förordnade bedömare. Dessa bistår Vinnova med kvalificerade rekommendationer gällande ansökningarnas kvalitet och vilka projekt som bör beviljas. Bedömningen sker i konkurrens mellan inkomna ansökningar

  • Om våra beslut

   Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet. Bidrag kommer beviljas med stöd av stödgrunderna ”industriell forskning” eller ”experimentell utveckling”, alternativt ”icke-statsstöd” till organisationer som inte deltar med sin ekonomiska verksamhet i projektet. Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är stödberättigande.

   Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.

   Villkor för beviljade bidrag

   För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat.

   Se aktuella villkor på vår webbplats

   Vetenskaplig publicering ska ske med öppen tillgång i enlighet med Vinnovas anvisning.

   Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt.

   Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp. 

  • För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat formulär i Vinnovas e-tjänst för ansökningar.

   Där laddar ni även upp följande bilagor:

   • Projektbeskrivning på svenska eller engelska.
   • CV-bilagor.
   • Dokument som intygar deltagande från EMBRAPII institut.

   Mallar för projektbeskrivning och CV-bilagor hittar ni längre ned på denna sida.

   Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helt låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag.

   Klarmarkera ansökan i god tid innan utlysningen stänger.

   När utlysningen stängt och ansökan registrerats hos Vinnova kommer en bekräftelse skickas ut per e-post till dig som står för användarkontot, projektledare och firmatecknare eller prefekt. Det kan ta några timmar innan du får e-posten.

   Om du inte har fått en bekräftelse via e-post inom 24 timmar efter att utlysningen stängt ber vi dig höra av dig.

   När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på begäran från oss.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Johan Rignér

  Utlysningsansvarig

  + 46 730 82 53 74

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2023-02537

  Statistik för sidan