Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Attrahera, integrera och behålla internationell spetskompetens 2024 ht

Många internationella forskare som befinner sig i Sverige med finansiering från EU:s Marie Skłodowska-Curie Actions flyttar från Sverige efter avslutat MSCA-projekt. Detta erbjudande underlättar för arbetsgivare inom näringsliv, forskningsinstitut och offentliga aktörer (utanför universitets- och högskolesfären) att anställa en forskare som avslutat ett MSCA-projekt i Sverige. Det är en möjlighet att tillgodose organisationers behov av spetskompetens inom forskarnas specialområden och skapa förutsättningar för forskarna att stanna i Sverige.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Bidrag för att täcka lönekostnaderna för att anställa en identifierad disputerad MSCA-forskare som befinner sig i Sverige.

Vem kan söka?

Företag, offentliga organisationer och forskningsinstitut utanför universitet och högskola.

Hur mycket kan ni söka?

Det går att söka bidrag på upp till 500 000 kronor. Bidraget får uppgå till högst 100 procent av de totala stödberättigande kostnaderna för anställning motsvarande heltid 6 månader.

Viktiga datum

 • Utlysningstext för erbjudandet

  Tips: För att skapa en PDF med all information om erbjudandet klickar du Ctrl+P och väljer PDF för att spara innehållet.

  • Utlysningen vänder sig till arbetsgivare med ett identifierat behov av internationell spetskompetens, där ett ekonomiskt rekryteringsstöd kan göra skillnad. Aktörer utanför akademin kan söka, det vill säga stora, små och medelstora företag, forskningsinstitut och offentliga organisationer.

   Ansökan ska gälla rekrytering av en identifierad MSCA Fellow som nyligen har disputerat alternativt avslutat sin postdoc i Sverige.

   Även Fellow som har eller har haft en svensk värdorganisation under sitt fellowship men försvarat sin avhandling utomlands är också behörig. Ansökan kan även skickas in i strax innan doktorsexamen har erhållits, dock krävs doktorsexamen för att påbörja projektet.

   Med MSCA Fellows menas i denna utlysning de forskare som med svensk värdinstitution finansierats av följande delar av EU:s forskningsprogram Horisont 2020 (Marie Skłodowska Curie Actions), Horisont Europa, Vinnova eller Vetenskapsrådet:

   • Innovative Training Networks (ITN) / Doctoral Networks (DN)
   • Individual Fellowships (IF) / Postdoctoral Fellowships (PF)
   • Cofund Doctoral Programme eller Cofund Fellowship Programme
   • European Fellowship Seal of Excellence (Vinnova eller Vetenskapsrådet) 

   Ansökan kräver god förankring mellan arbetsgivare och identifierad MSCA Fellow. Syftet är att underlätta för utländska forskare som finns i Sverige att etablera sig på svensk arbetsmarknad samt att för svensk arbetsmarknad påvisa den kompetens som gruppen MSCA finansierade forskare besitter.

   Vinnova erbjuder rekryteringsstöd om maximalt 500 000 kronor för motsvarande 6 månaders heltidsanställning.

  • Vänligen var uppmärksammad på att denna utlysning fokuserar på hur MSCA Fellows integreras i den nya organisationens verksamhet och i Sverige. Detta resulterar i att det förväntas beskrivningar av stöd, engagemang och aktiviteter för att detta skall ske både under och efter projekttiden som det söks finansiering för.

   Sverige attraherar framgångsrika internationella forskare som med finansiering från EU:s forskningsprogram Horisont 2020 och Horisont Europa Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) väljer att flytta hit för att doktorera eller utföra sin postdoc vistelse.

   Inom MSCA utbildas forskare inom strategiskt viktiga områden för näringsliv, forskningsinstitut och offentliga organisationer. Istället för att finnas tillgängliga för svensk arbetsmarknad efter avslutad utbildning visar statistik att en stor del av MSCA Fellows lämnar Sverige. Det gör att svenska arbetsgivare går miste om internationellt framstående forskare.

   Orsakerna till att MSCA Fellows lämnar Sverige är flera. Svårigheter att integrera sig på svensk arbetsmarknad, bristande kunskap om svenskt näringsliv och dess aktörer, begränsad tid i Sverige för att hinna bygga upp egna nationella nätverk med mera. Det finns också en okunskap hos arbetsgivare om MSCA Fellows och den kompetensresurs som faktiskt finns tillgänglig för rekrytering.

   Den omställning av samhället som pågår med digitalisering, globalisering och arbetet för att bidra till Agenda 2030, ger ett ökat behov av ny kompetens. Detta resulterar i både ett ökat och ett förändrat behov av såväl specifik som generell kompetens som MSCA Fellows i flera fall bör kunna tillgodose.

   Genom denna utlysning vill Vinnova sänka trösklarna för rekrytering av internationell spetskompetens och ge svenska arbetsgivare möjlighet att erbjuda anställning av en MSCA Fellow. Projekttiden med Vinnovafinansiering förväntas vara gynnsam för att utveckla en långsiktig relation mellan arbetsgivare och MSCA Fellow som syftar till integrering i Sverige samt öka arbetsgivares intresse för MSCA finansiering specifikt inom det nya forskningsprogrammet Horisont Europa.

  • Utlysningen riktas till arbetsgivare i Sverige utanför akademin som uttrycker kompetensbehov som kan tillgodoses med finansiellt rekryteringsstöd. Det kan vara stora, små och medelstora företag, forskningsinstitut och offentliga organisationer.

   Inom denna utlysning ska ansökan gälla rekrytering av en identifierad MSCA Fellow som nyligen har disputerat alternativt avslutat sin postdoc i Sverige. 

   Även Fellow som har eller har haft en svensk värdorganisation under sitt fellowship men försvarat sin avhandling utomlands är också behörig. Ansökan kan även skickas in i strax innan doktorsexamen har erhållits, dock krävs doktorsexamen för att påbörja projektet.

   Ansökan kräver god förankring mellan arbetsgivare och identifierad MSCA Fellow.

   MSCA Fellows benämns i denna utlysning de forskare med svensk värdinstitution som finansierats av EU:s forskningsprogram Horisont 2020, Horisont Europa (Marie Skłodowska-Curie Actions),  Vinnova eller Vetenskapsrådet:

   • Innovative Training Networks (ITN) / Doctoral Networks (DN)
   • Individual Fellowships (IF) / Postdoctoral Fellowships (PF)
   • Cofund Doctoral Programme
   • Cofund Fellowship Programme
   • European Fellowship Seal of Excellence (Vinnova/Vetenskapsrådet)  
  • Aktiviteter det går att söka finansiering för

   Bidrag för lönekostnader inklusive obligatoriska arbetsgivaravgifter under en anställningsperiod motsvarande 6 månaders heltid.

   Bidrag kan utgå som de minimis-stöd eller som stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt där den rekryterade forskaren ska delta. För det senare krävs att projektet inte har inletts före det att ansökan om stöd görs.

   Stödgrunder och stödberättigande kostnader

   Vår finansiering sker genom bidrag. Bidrag till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom bidrag.

   Läs mer om statligt stöd på vår webbplats

   Där hittar du även våra allmänna villkor för bidrag och Anvisning till stödberättigande kostnader

   Bidrag i denna utlysning kommer i första hand att beviljas som så kallat stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd). Bidrag enligt förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

   Observera att denna typ av stöd från olika bidragsfinansiärer får uppgå till motsvarande maximalt 300 000 euro under de tre senaste beskattningsåren. För detta alternativ krävs att samtliga sökande bifogar ett särskilt intyg.

   För mer information om dessa kategorier och de maximala stödnivåer som kan bli aktuella, se Stödnivåer, definitioner m.m. för bidrag enligt Vinnovas stödordning.

   Bidrag kan även ges som stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt som ska påbörjas i samband med rekryteringen. Bidrag ges i sådana fall som stöd enligt artikel 25 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 (GBER). Projektets aktiviteter ska då i dess helhet omfattas av någon av kategorierna Grundforskning, Industriell Forskning eller Experimentell Utveckling. Även i dessa fall ska Vinnovas bidrag avse lönekostnader under en anställningsperiod motsvarande 6 månaders heltid. Övriga projektkostnader kräver annan finansiering.

   För projekt som helt genomförs inom en organisations icke-ekonomiska verksamhet kan hela det sökta beloppet beviljas. Det gäller huvudsakligen forskningsinstitut och offentliga organisationer. 

  • Maximalt 500 000 kronor per projekt.

   Inom ramen för denna utlysning förväntas 10 till 20 projekt finansieras per år.

  • Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan

   Vinnova kommer endast bedöma ansökningar som berör anställning av forskare som uppfyller följande formella krav:

   • Forskare ska befinna sig i Sverige och inte vara anställd utanför akademin.
   • Forskare som doktorerat med MSCA bidrag i Sverige ska ha erhållit svensk doktorsexamen för att kunna påbörja en anställning utanför akademin.
   • Disputerade forskare som gör eller har gjort sin postdoc med MSCA bidrag eller Seal of Excellence bidrag i Sverige ska ha avslutat sitt Fellowship för att kunna påbörja en anställning utanför akademin.
   • Finansiering kan endast sökas för anställningar utanför akademin.
   • Ansökan skall vara skriven på svenska eller engelska.

   Vinnova kommer endast bedöma ansökningar från organisationer som:

   • inte tillhör akademisk sektor.
   • söker för svenskt arbetsställe.
  • Vad bedömer vi?

   Vinnova bedömer utifrån följande kriterier hur väl ansökan motsvarar våra förväntningar på effekterna av utlysningen. Observera att ansökans delar som berör vetenskapliga frågeställningar eller utmaningar skall beskrivas populärvetenskapligt.

   Potential
   • Bedömning av hur den rekryterande organisationen tydligt identifierat ett kompetensbehov samt framtida utvecklingsmöjligheter efter projektslut.
   • Bedömning av MSCA Fellows framtida utvecklingsmöjligheter efter projektslut samt hur väl MSCA Fellows kompetens förväntas stärka organisationen.
   • Bedömning av möjligheterna till långsiktig etablering av MSCA Fellow i Sverige samt projektets relevans i ett svenskt perspektiv genom anställningen av MSCA Fellow.
   Aktörer
   • Bedömning av hur väl MSCA Fellows kompetens och erfarenhet motsvarar och matchar den rekryterande organisationens behov.
   • Bedömning av hur väl MSCA Fellows tillsammans med organisationen kan bidra till att lösa behovet.
   Genomförbarhet
   • Bedömning av den rekryterande organisationens stöd i form av konkreta aktiviteter och planer för MSCA Fellow.
   • Bedömning av synergier mellan MSCA Fellow och den rekryterande organisationen. samt det stöd den rekryterande organisationen erbjuder i form av konkreta aktiviteter.

   Hur bedömer vi?

   Bedömning av ansökningar sker i konkurrens med hjälp av externa bedömare, förordnade av Vinnova.

  • Om våra beslut

   Hur mycket varje part i projektet beviljas i bidrag framgår av beslutet. Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är stödberättigande.

   Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.

   Villkor för beviljade bidrag

   För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller bland annat regler om projektavtal, förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering och nyttiggörande av resultat.

   Aktuella villkor hittar du på vår webbplats, tillsammans med hjälp för att förstå och uppfylla villkoren

   Vetenskaplig publicering ska ske med öppen tillgång i enlighet med Vinnovas anvisning.

   Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt.

   Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.

  • Så här ansöker ni

   För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat formulär i Vinnovas e-tjänst för ansökningar som ni hittar via knappen Ansök här. 

   Där laddar ni även upp bilagor:

   1. Projektbeskrivning
    Den ska vara på maximalt tre A4-sidor med 12 punkters text. Den ska omfatta syftet med projektet kopplat till utlysningen och innehålla en beskrivning som visar hur kompetensen hos MSCA Fellow kommer tillgodogöras inom sökande organisationens verksamhet vilket även inkluderar arbetsinsatser för organisationens pågående hållbarhetsarbete.
   2. Brev från MSCA Fellow
    Brevet ska beskriva vad en anställning inom en icke-akademisk organisation innebär samt den förväntade karriärutveckling som följd av detta.
   3. CV för MSCA Fellow
   4. CV för mentor hos den rekryterande organisationen
   5. Stödbrev från den blivande arbetsgivaren
    Brevet ska beskriva det förväntade mervärdet av rekryteringen av en MSCA Fellow. I brevet ska den blivande överenskomna lönenivån framgå. Stödbrevet skall även innehålla en kortfattad beskrivning av organisationen så det framgår vilken fysisk miljö MSCA Fellow kommer att arbeta i såsom fysisk arbetsplats, ekonomisk kapacitet eller resurser, datum för bildande, antal anställda med mera.
   6. Blankett för de minimis-stöd
    Gäller endast i relevanta fall där man tidigare har fått de minimis-stöd eller söker bidrag med denna stödgrund. 

   Bilagorna ska vara i PDF-format. Strukturen på projektbeskrivningen ska vara i enlighet med bedömningskriterierna.

   Tänk på att bedömningspanelen består av experter med kompetens inom många olika områden. För att bli rättvist bedömd rekommenderar vi att formulera ansökan så att den kan förstås av experter som inte har en detaljerad områdeskompetens. Var tydlig med att beskriva förslagets potential utifrån bedömningskriterierna.

   Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helt låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansök­ningsdag.

   Klarmarkera ansökan i god tid innan utlysningen stänger.

   När utlysningen stängt och ansökan registrerats hos Vinnova kommer en bekräf­telse skickas ut per e-post till dig som står för användarkontot, projektledare och firmatecknare eller prefekt. Det kan ta några timmar innan du får e-posten.

   Om du inte har fått en bekräftelse via e-post inom 24 timmar efter att utlysningen stängt ber vi dig höra av dig.

   När ansökningstiden har gått ut kan komplettering av ansökan endast ske på begäran från oss.

  • 2024-04-22

   Tillägg av text i avsnitt 4 "Vad finansierar vi?" under rubriken "Aktiviteter det går att söka finansiering för":

   Bidrag för lönekostnader inklusive obligatoriska arbetsgivaravgifter under en anställningsperiod motsvarande 6 månaders heltid.

   Tillägg av text i avsnitt 4 "Vad finansierar vi?" under rubriken "Stödgrunder och stödberättigande kostnader":

   Observera att denna typ av stöd från olika bidragsfinansiärer får uppgå till motsvarande maximalt 200 000 300 000 euro under de tre senaste beskattningsåren. För detta alternativ krävs att den samtliga sökande bifogar ett särskilt intyg.

  Vi använder matchmaking-verktyg

  I det här erbjudandet använder vi matchningsverktyg. Dessa verktyg ska underlätta för arbetsgivare och forskare att hitta varandra

  Switch to Sweden - Linköping Science Park (linkopingsciencepark.se)

  Science to Business Matchmaking - Linköping Science Park (linkopingsciencepark.se) (Ersätter tidigare MSCA Talent AI Matchmaking)

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i en ansökan i vår e-tjänst för ansökningar. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Erik Litborn

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 31 98

  Sussi Trankell

  Administrativa frågor

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  För att vara mer anonym har du har valt att stänga av vissa funktioner på vår webbplats, som till exempel att anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Du kan ändra dina inställningar när som helst för att tillåta dessa funktioner och få en bättre upplevelse. 

  Ändra dina kakinställningar

  Diarienummer 2024-00839

  Statistik för sidan